HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

Utolsó kommentek

Világ proletárjai, melléklet: kasztok, és a "cigánykérdés" új megközelítésben

2011.03.04. 10:01 dangbird

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, Magyarországon igazából nincs se cigány- se zsidókérdés, kizárólag magyarkérdés van. Ha erre születne egy helyes „magyar válasz”, akkor enyhülnének a gondok mind belterületi nemzetiségeink, mind szomszédaink irányában. De a cigánykérdés ilyen fajta megközelítéséről fogok még beszélni a március 22-i előadáson is (hamarosan meghirdetem).

Kezdetnek fogalomtisztázás következik. Az ókori India varnásrama* rendszerét fogjuk futólag áttekinteni, legalábbis a varnákat, vagyis – félrevezető szóval – kasztokat. A varnásrama abban különbözött a középkori India kasztrendszerétől, hogy az emberek nem feltétlenül születtek bele az egyes kasztokba – bár szokásos volt minden civilizációban, hogy a fiú az apa mesterségét s egyáltalán életmódját vitte tovább, és ez ugyanabba a varnába sorolta őt is, mint apját (s nagyapját, stb). A varnába tartozás tehát gyakorlatilag az egyéni ténykedéseken múlott – alacsonyabb varnába kerüléshez nem kellett más, mint az adott, magasabb varnához szükséges erények gyakorlásának hiánya, magasabb varnába pedig akkor kerülhetett az ember, ha tetteivel bizonyította, hogy ott a helyét meg tudja állni. A varnák az emberi társadalom természetes tagozódását modellezik, így gyakorlatilag minden korban, mindenhol elkülöníthetőek voltak, ha számontartották őket, ha nem. A mai zavaros világrend(etlenség)ben persze nem mindig egyértelmű az emberek besorolása, de azért alapvetően lehetséges. A négy varna a következő:

(*A szanszkrit szavakat fonetikusan írom, nem a nemzetközileg használt angolszász rendszer szerint. A magyar ugyanis jóval közelebb van a szanszkrithoz. Az e, f, ö, ü, z kivételével az összes magyar hang megtalálható a dévanágarí szanszkrit ABC-ben, és az ai kivételével az összes szanszkrit hangnak adekvát megfeleltetése van magyarban, szemben pl. az angol w, th, r, stb. magyartól teljesen idegen hangjaival.)

Súdra: bár a legalacsonyabb, de ez az első varna. A többi varna nélkül lehet működő – rosszul működő – civilizációt csinálni, de súdra nélkül nincs civilizáció. A súdra ugyanis a „melós”, a kétkezi munkás. A négy varna rendszere itt egy picit hamiskás, mivel a paraszt ugyanúgy ide tartozik, mint a proletár, bár a kettő között fényévnyi a különbség, mint azt >az előző nagybejegyzésben< írtuk. A súdra, ha nincstelen proletár, másnak dolgozik, ha szellemileg és fizikailag önellátó paraszt, magának – is, de jellemzően másnak is, hiszen például a középkori parasztnak nem csak magát kellett eltartania, hanem a nemességet és a papságot is.

Vaisja: A második varna. Egy rosszul működő társadalomban (pl. jelenleg) jellemzően ő a főnök a súdra felett. Mai szóval élve: vállalkozó. Kézműves, iparos, kereskedő, szolgáltató. Ő szigorúan a maga ura: ha úgy is tűnik, hogy éppen másnak dolgozik (akár éppen súdrának), megkéri az árát. Ő már nem elégszik meg kevesebbel, mint a munkája eredménye, de általában annál többet is akar. Az adóztatást sem tűri jól. A négy varna közül ő a legkevésbé elégedett a helyzetével. Igyekszik a társadalmat függésben tartani saját termékétől, szolgáltatásától, és ezáltal leuralni. A leginkább hajlamos a törvényen kívüli tevékenységre. Ha kiszolgáltatják neki a súdrát, eldrónosítja, profittermelő gépezetet épít belőle. Egy jól működő társadalomban a vaisják szerepét a szükséges minimumon kell tartani, s kerülni kell az olyan helyzeteket, ahol a súdra nekik dolgozik.

Ksatrija: A harmadik varna, jól működő társadalomban mind a súdra, mind a vaisja az ő alárendeltje. Ő a király, a katona, a tisztviselő, a hivatalnok. Ő írja és ő hajtja végre a törvényt. Ő tartja fenn a társadalom rendjét. A ksatrija a vaisjához hasonlóan „szükséges rossz”, egy egészséges társadalomban minimális szinten kell tartani a létszámukat.

A mai társadalom egyik betegségtünete, hogy „leukémiás”: túl sok a rendőr, a biztonsági őr, a parkolási ellenőr, a jegyellenőr, a nyomozó, az ügynök, a képviselő, a tisztviselő, a főzordinátor, a hosszúbélyegzős iktató, a titkár, a jegyző, az ellenjegyző, az ügyész, s mind ügyetlen, csak fokozza a káoszt: mennyiséggel nem lehet a minőséget pótolni. Ezek az emberek mind proletárszinten vannak, nem tudják, hogy kell vezetni, a vak engedelmesség, a fogaskerék-lét az alaptermészetük.

Bráhmin**: a negyedik varna, alapvetően tőle függ, hogy a társadalom jól vagy rosszul fog működni. Bár a ksatrija irányít, de csak akkor tud jól irányítani, ha a szükséges szellemi hátteret megszerezte. Ezt a hátteret pedig a bráhmin fogja biztosítani. Ő a pap, a tanár, a tudós, a művész, a szellemi vezető. A bráhminok mennyisége és minősége mutatja meg legjobban egy társadalom színvonalát. Ma gyakorlatilag ez nemlétező kaszt, proletárprofesszorok tanítják a proletárértelmiséget az egyetemen, köszönhetően hatvan év szándékos kontraszelekciójának. A valódi bráhminok ma száműzetésben élnek, súdraként dolgoznak – a Rákosi- és Kádár-rendszer még üldözte őket, ha funkcionálni próbáltak, a mai rendszer már csak keresztülnéz rajtuk, tudja, hogy a súdrák tömege hipnotikus transzban van, és csak a rendszer által előreprogramozott impulzusokra reagál.

(**más dialektusban bráhmana, de ez megtévesztő, minthogy a szakszritban a szó végi a rendszerint néma, így a kiejtése majdnem ugyanaz, mint a Brahman névnek.)

A komplex telepes civilizációban a négy varna megfelelő egyensúlyára van szükség, azonban a természetközelibb népeknél túlsúlyba kerülhet egyetlen varna, anélkül, hogy a társadalom rendje ingataggá válna. Őseink például egyértelműen ksatrija életformát folytattak, a dentiken való alkalmankénti letelepedéskor kicsit súdrásodtak (bár nem teljesen), majd néhány év múlva (de legfeljebb egy generáció után) ismét útnak indultak, hogy eredeti nemes létrendjüket el ne felejtsék. Voltak olyan népcsoportok is (pl. a szlávok), amelyek letelepedett életformát folytatva képesek voltak teljes egészében a súdra létszinten megmaradni, minimális bráhmin jelenlét mellett, vaisják és ksatriják nélkül, mégis rendezett társadalomban, kis közösségekben élve. Ezek a népek általában a vándorló harcos ksatrija népek általi meghódítás veszélyének voltak kitéve. (Mint ahogy a szlávokat meg is hódították, előbb tatár rokonaink, majd a germánok.)

S végül vannak a vaisja túlsúlyú népek. A ksatrija mintha egy tengelyen lenne a súdrával, a ksatrija népek fel- le tudnak lépkedni ezen a tengelyen, s önmaguk kiszolgáló személyzete lenni, addig a vaisja erre nem képes. Egy vaisja nép képtelen a közvetlen önellátásra. Ha nem is elsősorban kereskedő, hanem kézműves, akkor is adnia-vennie kell, hogy legyen mit ennie.

A kereskedőről pedig azért meg kell jegyeznünk, hogy hajdanában egészen másról szólt ez az életforma, mint ma. A régi korok kereskedője nem a számítógép virtuális világában termelte a profitot, valós árumozgás nélkül. A kereskedő mintegy átmenet volt a vaisja és a ksatrija között: nagy távolságokat tett meg, nehéz körülmények között, természeti és emberi veszélyekkel kellett dacolnia. Fegyverforgató létrend volt ez, bátorság és olykor hősiesség színtere, ne egy hajlott hátú, kezét dörzsölgető nyeszlett kis ördög jelenjen meg előttünk, ha akárcsak ezer évvel ezelőtti kereskedőkről esik szó. Az ő tevékenységük nagyon is hasznos volt, ők kötötték össze az ember által sűrűn lakott, különböző jellegű tájakat, amelyek mindegyikén jellegükből adódóan egyes dolgokból bőséggel volt, másokból pedig szükség. A kereskedő ezeket a különbségeket egyenlítette ki, persze haszon reményében, ám nem csak vagyonát, de néha életét is kockáztatva.

Logikus, hogy erre a feladatra a legalkalmasabbak a magashegyi és sivatagi népek, azok, akik a legzordabb körülményekhez szoktak, akiknek természetes élettere az olyan hely, ahol az élethez szükséges alapelemek nehezen fellelhetőek. Ha egy ilyen nép egyszer valamilyen okból felkerekedik, az nem tér vissza többé az övéihez: kereskedő nép lesz belőle, az önfenntartást elfeledi, kiszolgáltatott lesz „gazdanépeinek”. (Hogy ez a kapcsolat szimbiózis vagy parazitizmus, az a megvalósulás módjától függ. Hangsúlyozzuk, kezdetben szimbiózis volt.)

És most lássuk a cigányokat. Mindenekelőtt le kell számolnunk az indiai származás legendájával. A cigány alapvetően erősen kevert nép, minél többet vándorolt, annál több helyre vezethető vissza genetikailag és kulturálisan is. Lehet, hogy a vándorlás Indiából indult, azonban nagyrészt a közel-keleti népek jegyeit viseli magán a cigányság; azok közül is elsősorban a „héber” néven ismert hajdani népét. A cigányság önálló néppé alakulásának pontos évszázadai nem ismertek, azonban a héberek másik utódnépével, a zsidóval* még évszázadokon át szervesen összefonódott, csak a XIX. századra váltak szét teljesen. Jókai írja Rákóczy fia című regényében, hogy „a romániai cigány oláhnak hívja magát, a magyarországi romnak vagy romungrónak, a vándorfajta pedig zsidónak”.

(*Természetesen a zsidó is kevert nép, az askenázikban a kazár vér van túlsúlyban a héberrel szemben. Ezt azt hiszem, a blogon még nem említettem, de a >Kereszt a Koronán< című előadáson beszéltem róla.)

Mindezt csak azért kell tudni, hogy tisztázott kérdés legyen: a cigány eredetileg vaisja nép. Kereskedő, mesterember vagy éppen mindkettő – mikor mivel tud pénzt keresni. Az egyszerű magyar parasztot azért nézi le, mert az súdra. A magyar pedig azért nézi le a cigányt, mert hívatlan jövevény, kultúrája szedett-vedett, életmódja rendezetlen, gyökértelen. Ráadásul olykor-olykor lopáson kapják, mert a kereskedőt a tolvajtól mindig csak egy lépés választja el. Ez nem nemzetiségi kérdés, minden esetben így van, egyszerűen mindkét tevékenység a Merkur irányítása alatt áll.

A magyar és a cigány között világnézeti szakadék van. Egyik sem akar a másikhoz idomulni, hasonulni, keveredni. A vegyes házasság a mai napig tabu mindkét népnél. A cigány nem akar „beilleszkedni”. Mindenfajta intézkedés, ami „a beilleszkedést segíti”, látszatintézkedés, pénzszórás, hatsávos híd építése egy olyan folyóra, amin senki nem akar átkelni. S most tudom, hogy sokan jönnének a „magyar cigány” nevű jelenséggel, hogy akkor az hogyan lett, tehát erre ki kell térni. Nyilvánvalóan minden kijelentés, ami egy néppel kapcsolatban elhangzik, csak az általánosítások szintjén lehet igaz. Az pedig még általánosságban is megfigyelhető, hogy ha egy nép kisebbségként él egy befogadó nép hazájában, akkor a kényszerű alkalmazkodásból lassan önkéntelen hasonulás lesz. A zsidók közül is rengetegen beolvadtak, elmagyarosodtak, hiába sulykolták nekik évszázadon át, hogy minden más nép alacsonyabb rendű, keveredtek is a magyarsággal, hiába írja a Talmud, hogy „az idegennek magva, aki nem zsidó, barommag." (Jebamoth 94b.) Az ösztön, hogy keverjük a génjeinket, néha legyőzi a társadalom által kiművelt tabut. Nincs is tán Magyarországon olyan ember, akiben ne lenne cigány vér.

Ha a cigányságot nem lehet „felzárkóztatni”, akkor mi a megoldás? Ehhez nézzük, hogy működött régen a dolog. Régen a magyarokat és a cigányokat senki nem próbálta egy néppé összepofozni, hanem egymás mellett tudtak élni. A cigányok alkalmazkodtak, önként vagy kényszerből, mert muszáj volt nekik. Vaisja létrendet folytattak, a maguk módján, a maguk szabályai szerint, de minden egyes alkalommal életüket kockáztatva, mikor a saját szabályaiknak a mi szabályaink megkerülésével próbáltak érvényt szerezni. Régen, ha a cigányt lopáson kapták, felakasztották, és összeterelték a cigánytelep népét, hogy az akasztást végignézzék. Mikor a holttestet leszedték a kötélről, előszeretettel adták azt át anyjának vagy feleségének, s ezt a jelenetet is végig kellett néznie a cigánylányoknak, hogy meggondolják, milyen férjet vesznek és mire nevelik a gyerekeiket. Ezért nem létezett olyan, hogy „cigánybűnözés”, bár bűnöző cigányok nyilván mindig is voltak. (Tegyük hozzá, a magyar parasztnak ugyanaz lett a sorsa, ha lopáson kapták. A törvény előtti egyenlőség addig létezett, amíg a „világjobbító” mozgalmak meg nem hirdették elérendő célként.)

Aztán, szerencsére késve, de végül Magyarországot is utolérte a szintén világjobbító ipari forradalom. Kézművesből, parasztból egyaránt a profittermelő gép fogaskereke lett – ha hagyta magát. A magyarság pedig sajnos hagyta. Hagyott sok mindent szó nélkül, ami ellen legalábbis szót emelhetett volna. Néha, merő jóindulatból, még tevékenyen is hozzájárult (s persze hozzájárul a mai napig is, sőt mindinkább) saját maga és az egész emberiség romlásához. „Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljatok! Hadd fussák be a világot, mint a testet az erek. Ezek a föld erei, bennök árad a müveltség, ezek által ömlenek szét az életnek nedvei. Miért nem csináltatok eddig is már?... vas hiányzott? Törjetek szét minden láncot, majd lesz elég vasatok.” – írta kedvenc kommunistánk, Petőfi Sándor. Hogy milyen müveltség árada végül a vas- és utóbb rézutakon, ma már tudjuk. (Legalábbis azon kevesek, akik nem alszanak.)

Jött tehát az új világrend, s a cigánynak is meg lett mondva, mostantól 12-18 év börtön iskola alanyi jogon, utána pedig másnak fogsz dolgozni. A gyár ontja aztat, amin te a műhelyedbe piszmogol, he. A cigány pedig azt mondta, hogy nem. Nem kell az iskola, és nem kell a másnak végzett munka. Furcsa dolog persze a cigányságra úgy gondolni, mint az európai civilizációban az emberi tartás utolsó őrzőire, de az igazság az, hogy ha a magyar is nemet mondott volna, most nem lenne cigánybűnözés. Lakatosból betörő lett, Rézművesből kábeltolvaj – eredeti, elnyomott természete destruktív csatornán jön vissza, ez a láz, a tünet, amely mutatja, hogy a társadalom rendje szétesett. Ha az országban minden embernek, nemzetiségi és egyéb hovatartozástól függetlenül visszaadnák a lehetőséget, hogy saját létfenntartásának egyedüli felelőse legyen, s ne függjön senki mástól, a bajok minimális állami ráhatással enyhülni kezdenének. A Jobbik-féle megközelítés, a törvény szigorítása, az igazságügyi és büntetésvégrehajtási reform ugyan szükséges, de önmagában nem megoldás. Gazdasági át- (illetve vissza)alakulás is kell, mert hiába mondjuk a cigánynak, hogy menjen dolgozni, amíg a magyarnak sincs munkája százezrével, és a munkáltatók (beszédes ez a szó, ez a hivatalos neve a munkaadónak) ténylegesen hajlamosak a negatív diszkriminációra a cigányokkal szemben, el nem fogadható de érthető módon, tekintettel a jelenlegi társadalmi viszonyokra. Oktatási reform is kell, megintcsak nemzetiségtől függetlenül, senkinek nem való a jelenlegi iskolarendszer, ez csak arra szolgál, hogy beletörjék a gyerekeket a fogaskerék-létbe; rengeteg munkakör, ahol minimum szakirányú érettségit követelnek, 4 általánossal betölthető lenne. Gondoljunk csak egy áruházi hirdetésre, ahol pénztárosi állásba olyan munkást keresnek, aki kereskedelmi szakközépiskolába járt, holott mióta a visszajárót nem kell kiszámolni, egy csimpánzt is be lehetne idomítani a gép kezelésére – csak az ember olcsóbb. Egy reformált iskolarendszerben számomra teljesen elképzelhető lenne, hogy „szegregált” cigányiskolákat nyissunk – feltéve, hogy a szülő önkéntes alapon választhat, hova akarja járatni gyerekét. És ha már a gyerekekről van szó, a gazdasági reformmal együtt jöhet a szociális reform is, és onnantól nem kérdés az sem, hogy a cigányasszony hány gyereket szül: ahányat el tudnak tartani, a két kezük munkájából.

Lényeg a lényeg, hogy keretet adjunk az írásnak, lássuk a „magyar választ”: magyarnak lenni még Magyarországon belül sem kötelező. Amit elvárhatunk mindenkitől, aki együtt akar élni velünk a Kárpát-medencében, hogy emberként viselkedjen. Ez manapság a magyarok közül se megy sokaknak – hogy miért? Mert ez az elvárás irreális marad addig, amíg a lehetőséget nem adjuk meg, cigánynak, magyarnak, szlováknak és mindenki másnak, hogy emberként éljen.

Szerk: csak a lényeget hagytam ki a „magyar válaszból”: megfigyelhető, hogy folyamatosan súdrásítanak minket, a szó legrosszabb értelmében (proletárosítanak), próbálják a honfoglalás előtti ksatrija múltunkat letagadni, az azóta tett ksatrija hőstetteket elfeledtetni (csak a vereségekre emlékezzünk). Mindezt olyan módon, hogy a vaisját próbálják a „karrier”, az „önmegvalósítás” csúcsaként beállítani, hogy a felső két varnáról eszünkbe se jusson, hogy létezik. A ksatrija eszmények helyére a vaisja „eszményeket” erőltetik. Ebből a szempontból jónak tűnhetnek azok a kezdeményezések, amelyek a „fegyverbe” jelszó mentén fogalmazódnak meg, azonban aki látja a magyarság jelenlegi sorstendenciáit, az könnyen felismerheti, hogy a súdraság legaljáról nekünk csak egy irányba van igazán esélyünk lépni: a bráhminság legmagasabb szintje felé, mintegy utolsókból elsők jelszóval. Ezért próbálják elérni, hogy az ilyen irányú, elsősorban szellemi téren létező kezdeményezések legyenek a legkevésbé népszerűek. Fotelforradalmárok! Ez mind csak beszéd! Cselekedni mikor fogunk?! Fegyverbe! Ébredj magyar! Ugye ismerjük ezt a szólamot? Az egyetlen kijáratot próbálják előlünk eltakarni ezzel.

111 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr406226003

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kang the Conqueror 2011.03.04. 18:30:34

Ez nagyon precíz lett, régen vártam már erre, vagy hasonlóra. Nagyon jó.

M.A. 2011.03.04. 18:49:44

st.anger, ez most nekem szól? Mert ha igen, én semmi olyat nem írtam, ami ellentmondana annak, amit te írtál.

prágagyár 2011.03.04. 19:12:47

Nahát M.A. több ilyen ember kellene ide, mint te :)

st.anger 2011.03.04. 19:34:39

igen, neked szól. szerintem ez nem lázadás. a cigányok mindig is ilyenek voltak - amennyire az emlékezetem visszanyúlik - az átkosban is és most is. a különbség csak annyi, hogy akkor még simán pofán lehetett őket vágni a rendőrnek is meg a sértettnek is, mert akkor még - ki tudja miért - a többségnek volt némi realitásérzéke a tisztességes emberi viselkedés felé. véleményem szerint nem volt ez máshogy évszázadokkal ezelőtt sem. a korabeli leírások nem egyszer adják vissza ugyanazokat a motívumokat a cigányok jellemével kapcsolatban, mint amiket most is hallhatunk mindenfelől. szerintem ez nem lázadás, hanem elkötelezett szarháziság, melynek tradíciói vannak e nép köreiben. természetesen nem mind ilyenek egytől-egyig, de egy dologban mindenképp hasonlatosak a zsidrákokkal, mégpedig, hogy akkor is kiállnak a fajtájuk mellett, ha tudván tudják, hogy egy utolsó szarházi gazemberről van szó. valaki írta, hogy példát vehetnénk az összetartásukról. nos, ha erre gondolt nyugodtan álljon be közéjük, oda való. szerintem a magyarság egyik alapvető eleme a tisztesség és becsületesség. akkor sem állnék ki egy pedofil gyerekgyilkos, vagy korrupt köztisztviselő mellett, ha a saját rokonom lenne, ugyanis ha megtenném én sem lennék jobb nála és pont azt veszíteném el, amire leginkább szüksége lenne a magyar népnek - a fent nevezett erényekre. ne az tartson már össze bennünket, hogy egy faj, vagy nemzet, vagy mittudomén mi vagyunk, hanem legyünk attól egyek, hogy megőrizzük magyar mivoltunk alapvető jellegét. és ha a cigányság sem képes másra, minthogy kiálljon a szarháziak mellett, csak azért mert egy a fajtájuk, akkor a cigánysággal magával vannak elfogadhatatlan problémák. számomra az írásodból az jött le, hogy ezek valamiféle szabadságharcosok az elnyomó háttérhatalommal - ha úgy tetszik az irányítókkal - szemben, amivel pedig olyan szinten nem értek egyet, hogy muszáj volt beírnom.

M.A. 2011.03.04. 20:02:48

"szerintem ez nem lázadás. a cigányok mindig is ilyenek voltak" "szerintem ez nem lázadás, hanem elkötelezett szarháziság" A cikkben nem szerepel a "lázadás" szó. Valamit belemagyaráztál, amit én nem írtam meg. "véleményem szerint nem volt ez máshogy évszázadokkal ezelőtt sem" - szerinted még élnének cigányok Magyarországon, ha mondjuk Mária Terézia idején azt csinálták volna, amit most? "akkor is kiállnak a fajtájuk mellett, ha tudván tudják, hogy egy utolsó szarházi gazemberről van szó. valaki írta, hogy példát vehetnénk az összetartásukról. nos, ha erre gondolt" - nem, erre te gondolsz. Az összetartás jó dolog, és igenis példát vehetnénk ez ügyben a zsidókról és a cigányokról; az egy másik dolog, hogy az összetartásnak vannak olyan formái, amelyek a kívülállók számára veszélyesek, és ez a két nép ezeket is gyakorolja bizonyos esetekben.

Adonai 2011.03.04. 20:04:37

Nagyon jó írás. De az utolsó két mondattal kapcsolatban kicsit árnyaltabb a kép.

emjé 2011.03.04. 20:30:08

Az eddigi legjobb poszt. Borotvapenge vékony, kurva könnyű leszédülni róla bármelyik irányba. (De akkor is csal lefelé zúgol.:-)

emjé 2011.03.04. 20:50:24

Na látod. Te már zúgol is lefelé...:-)

emjé 2011.03.04. 21:02:10

Ejnye. A kettő közül eltűnt a harmadik.

2011.03.04. 21:18:07

"A cigány pedig azt mondta, hogy nem. Nem kell az iskola, és nem kell a másnak végzett munka. Furcsa dolog persze a cigányságra úgy gondolni, mint az európai civilizációban az emberi tartás utolsó őrzőire"... a lázadás szó nem szerepel benne, ez tény.

st.anger 2011.03.04. 21:18:54

névnévnév....

2011.03.04. 21:39:36

"szerinted még élnének cigányok Magyarországon, ha mondjuk Mária Terézia idején azt csinálták volna, amit most?" igen. még ha esetleg ki is kergették volna őket innen (erről nem tudok, de nem lepne meg, ha egyszerűen csak le sem jegyzik, mert nem érdemes rá az egész), idővel úgyis visszajöttek volna. "Az összetartás jó dolog, és igenis példát vehetnénk ez ügyben a zsidókról és a cigányokról"... igen az összetartás jó dolog, én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy nem mindegy, mi az összetartás alapja. az ugyanis az egész kultúrára, vallásra, nemzetre rányomja a bélyegét és ezen keresztül az egyén tulajdonságait, "lélekesszenciáját" is befolyásolja. (itt a lélekre mint érzelem és ösztönvilágra gondolok, motiváció, stb)

st.anger 2011.03.04. 21:40:22

ez ménem' automata?

emjé 2011.03.04. 22:06:16

Kicsit úgy vagyunk a társasággal, mint tavaly, vagy tavaly előtt a nápolyi digók a szeméttel. A köztisztaságiak egyszer csak felfújták a pofájukat és ott hagyták az összes mocskot - amit a tisztelt társadalom kitermelt - ahol volt. Kevés híján belefulladtak.

Vlk 2011.03.05. 00:23:07

Mivel a lázadás szót én hoztam fel, úgy érzem, nekem is meg kell magyaráznom, mit értettem alatta: Szóval ilyesmi szövegkörnyezetben használtam: "Csak persze ez a lázadás "kicsit" önpusztító, meg nem valami célirányos, tudatos." A lényeg az utolsó szón van, azért találtam ki ezt a szót hogy lázadás, mert ez jellemzi a legjobban azt, amit csinálnak: nem tanulnak, nem dolgoznak, utálják a magyart (nem sokan, de egyre többen). Ez viszont egy természetes, társadalmi szinten megjelenő reakció, szóval az egyének nem fogják fel hogy miért csinálják azt amit. És megvannak az okai. Persze, lehet azt képzelik 15 évesen, hogy ők a fasza magyarverő csávók, meg a cigányok robinhoodjai, amikor kirabolnak egy 13 éves lányt, de nem erre gondoltam én se. Az meg, hogy önpusztító a lázadás, azt jelenti hogy gyakorlatilag a lázadás lényege hogy hülyék mint a segg, és szarnak bele mindenbe. Ezt nem 6 éves korba, vagy 10 éves korba kezdik el, mert mint mondtam, nem egyéni szinten megjelenő dologról van szó, hanem már az anyja hasába megkezdődik a dolog, aztán végig olyan megerősítéseket kap, amitől magyargyűlölő lesz, pl. Mondhatod, hogy állatias ösztön, ami miatt ide jutott a cigányság, én inkább súlyos társadalmi problémának nevezném. Minden embert ösztönök irányítanak, és (szinte) minden társadalmi jelenség a mi "állatias ösztöneink" eredménye, még az olyan trendi dolgok is, mint a facebook, vagy a turbómagyarság. Viszont az állatias ösztönök fontos, hogy legyenek. Mondjuk, amivel nem értek egyet teljesen, az a későbbi kiegészítés, amit anno még nem olvastam, hogy a bráhminsággá válás lenne a kiút. Pontosan a bráhminok ellen vannak nagyon jó receptjeik az elnyomóknak, szerintem. Persze kellenek, de nem ők fogják véghezvinni a "forradalmat", hanem a birka nép. Már, ha lesz ilyen forradalom. De ez csak egy csendes magánvélemény, tipp. Úgyhogy hajrá bráhminok, az lenne a legszebb, ha ők megoldanák a dolgot.

catsword 2011.03.05. 00:51:26

Hm. Én vajon miért tanultam, hogy a cigányság eredete mégiscsak Indiába nyúlik vissza, mégpedig a "kasztrendszernek" nevezett sorolgatásig, ahol is ők a kasztnélküliek lettek, akiket egyik létállapotba :) se lehetett besorolni. Aztán EMIATT indultak el, és jauu hosszú ideje vándorolnak, az említett Mária T meg megerőszakolta őket is meg a magyarokat is azzal, hogy a korábbi "átutazós" menlevelek helyett elkezdte letelepíteni őket, meg elszeparálni a cigánygyerekeket és magyar családokhoz adták őket.... rájuk erőltetve egy teljesen nekik életidegen életmódot. Már akkor született ellentét a két nép között. Addig magyarország vándorhazájuk volt, mivel egész európában csak itt nem vadásztak rájuk (szó szerint), azaz menlevéllel szabadon mozoghattak. A jelenlegi magyar-kérdéshez csak annyit tennék hozzá, hogy ha összetartást nem is (ugyanis aki beilleszkedett az nem tart össze velük, sőt jobban utálja "a cigányokat" mint egy sima magyar ember), de pl. a családhoz, anyákhoz (nem a nőkhöz!) való viszonyukat és hozzállásukat eltanulhatnánk kicsit.

M.A. 2011.03.05. 11:08:34

Teljes egészében indiai eredetűnek tanítják őket. Egyrészt nem vetne jó fényt a zsidókra, ha kiderülne a rokonság, másrészt nyilván nem akarják, hogy cigányok milliói meginduljanak Izrael felé. :) De pl. az angolban a Gipsy szó az Egyptian származéka, utalva a héberek egyiptomi kivonulására.

Hippikiller 2011.03.05. 11:14:34

St. anger-nek igaza van, ez a cigány"kultúra" a hippivilág igazi megtestesítője, nem dolgozunk, nem tanulunk, csak a hippik nem voltak ennyire erőszakosak, bár a CHARLES MANSON és hippibarátai lemészároltak még terhes nőket is, tehát a megoldás: a hippiket és a cigányokat a zsidókkal és liberósokkal együtt ELKÜLÖNÍTENI, ott azt csinálnak, amit akarnak, DE CSAK EGYMÁSSAL. A többiek nem igénylik ezt a "szines kultúrát". Alienexperiment

prágagyár 2011.03.05. 11:48:51

Alien, drága kedves Starship Trooperkém, nyugi, majd ha odajutunk, elkülönítheted magad, és meglesz az összes vágyva vágyott technológiád a segged alatt, csak győzd kivárni az első induló űrflottát. Lesz hely, bőven. Neked biztos...

Vlk 2011.03.05. 12:00:10

:D már készültem írni, hogy na itt az új Alienexperiment, mert először csak a nevet (Hippikiller) olvastam el, meg a bekezdése elejét.

spike 2011.03.05. 12:37:47

"másrészt nyilván nem akarják, hogy cigányok milliói meginduljanak Izrael felé. :) " :DDD az mekkora lenne

Alienexperiment 2011.03.05. 12:52:30

MUHAHAHAHAHA, ha tényleg lesz űrutazás, akkor ki, vagy mi akadályozná meg a nagy tömegeket, hogy MENEDÉKJOGOT KÉRJENEK, mint a Máltán leszállt líbiai pilóták???? (az automatákhoz nem kell ember, ha meg az emberre van bízva, akkor már csak a DÖNTÉSÉN múlik) Alienexperiment

Alienexperiment 2011.03.05. 13:06:19

Te meg mehetsz VÉGRE szántani lóval, HA LESZ LÓ, ha nem, akkor a másik hippi fogja húzni az ekét? Legszivesebben tényleg külön külön indítanék csapatokat, aztán megnézném, ki mennyire jutott.(egymás ügyeibe beleugatni nem lehetne) Megalázó, amikor azt látja valaki, hogy mások mennyivel okosabbak. (ez rengeteg UFÓ kontaktnál bebizonyosodott, sot, maguk a tojásfeju alienek sem értik, hogy miért kell tönkretenni a játszóteret, ha lehetne épeszu módon használni is) A "lóval szántás" nagyon jó, csak ekkora populációnál már nem megoldás. Mégegyszer megkérdezném, ha nem szeretnél több milliárd hullát, akkor hogyan képzeled a 7milliárd ember ellátását a "faekés" technológiával? Az egy tévképzet, hogy a tachnológia szennyez és káros, csak a ROSSZUL HASZNÁLT teszi azt, hacsak nem hiszed, hogy mindenki fényevo lesz.

M.A. 2011.03.05. 13:12:03

"A "lóval szántás" nagyon jó, csak ekkora populációnál már nem megoldás. " - értem, szóval a föld többet terem, ha traktorral szántják fel... A Föld 30 milliárd embert lenne képes ellátni az ökológiai egyensúly megmaradása mellett, és teljesen mindegy, hogy milyen technológiával művelik meg a termőföldet. Illetve mégsem... Pár éve jöttek rá, hogy a 10-20 tonnás munkagépek súlya alatt összenyomódik a föld, megszűnnek azok a mikroszkopikus levegő- és páracsatornák, amelyekben azok a baktériumok élnek, amelyek a földbe került szerves anyagokat lebontják, és gondoskodnak róla, hogy a föld termő maradhasson (műtrágya nélkül). Szóval most jöttek rá, hogy száz éve rosszul csinálják. Erre persze mondhatod, hogy a mai technológiát csak egy kicsit kell ésszerűen fejleszteni, és lehet 50 kilós géppel is szántani. Igen ám, de utólag könnyű okosnak lenni. Ha kifejlesztesz egy technológiát, 100 év múlva fogod megtudni, hogy mit okoz a tömeges használata. Mint ahogy ezt már leírtam a TPU esetében is. Lehet, hogy az LCD-ktől 10 éven belül milliószám fognak megvakulni az emberek. Tudod? Nem tudod. Senki nem tudja. Ez a baj a technológiával. Hogy utólag derül ki, milyen káros. Amikor az automobilt forgalomba hozták, nyilván sokkal tisztábbnak tűnt, mint a ló: nem kell ganajozni, nem kell minden futtatás után csutakolni, stb.

Inlakesh 2011.03.05. 14:02:09

"Ezek az emberek mind proletárszinten vannak, nem tudják, hogy kell vezetni, a vak engedelmesség, a fogaskerék-lét az alaptermészetük." "Oktatási reform is kell, megintcsak nemzetiségtől függetlenül, senkinek nem való a jelenlegi iskolarendszer, ez csak arra szolgál, hogy beletörjék a gyerekeket a fogaskerék-létbe; rengeteg munkakör, ahol minimum szakirányú érettségit követelnek, 4 általánossal betölthető lenne. Gondoljunk csak egy áruházi hirdetésre, ahol pénztárosi állásba olyan munkást keresnek, aki kereskedelmi szakközépiskolába járt, holott mióta a visszajárót nem kell kiszámolni, egy csimpánzt is be lehetne idomítani a gép kezelésére – csak az ember olcsóbb. " Hát ezek nagyon jók!:D Szeretem, amikor a kemény, tényszerű kijelentések még viccesek is. Amúgy a bejegyzés jó lett, csupán az utolsó bekezdés az, ami egy kissé zavaros számomra. Van benne ellentmondás. ""A "lóval szántás" nagyon jó, csak ekkora populációnál már nem megoldás. " - értem, szóval a föld többet terem, ha traktorral szántják fel..." - Alienexperiment szerintem kissé elméleti síkon gondolkodsz. Nem vagy te esetleg közgazdász? Azok szoktam olyanok lenni, hogy nem értik meg, hogy a papír sok mindent elbír, de a föld nem. Javaslom nézz körül egy zöldségeskertben és megértesz egy-két dolgot. Amúgy a technológia csak azért született meg, mert az emberek lusták voltak dolgozni. Adok egy kapát és egy darab földet, ha gondolod. A kemény munka nemesíti a testet-szellemet;)

catsword 2011.03.05. 15:19:39

Alien, a hippikultura csöppet sem hasonlít a cigány kultúrához, és kis túlzással, de egyik sem hasonlít annyira a "mai" városi vidéki cigány-kultúrához. Nem szeretem őket, de valahol a mai helyzetnek és ÁLTALÁNOS kulturálatlanságnak - bármilyen népről is legyen szó- a teljesen emberellenes módba szorított életlehetőségek a magjai és nem a cigányok "kultúrája". Mert bár közülük lehet hogy kevesebben ismerik :)), de van nekik és bizonyos szempontból értéket is képviselnek. Az egy dolog, hogy valahogy a magyarság pont ezt a kétféle (?) mentalitást, a cigányét meg zsidóét , sosem tűrte meg... Ezért igyekezett kordában tartani, vagy továbbmenni (Kazár birodalmi kiválást is egyesek ezzel magyarázzák, hogy nem akartuk felvenni a zsidó vallást, amit a kazárok "államvallássá" tettek). Most valami érthetetlen tűrés és mindent megengedés van az irányukba, ami csak az ellentéteket erősíti.

M.A. 2011.03.05. 15:45:38

Alienexperiment: 4.§ végén, write-only üzemmód.

Alienexperiment 2011.03.05. 15:47:14

Egelynek igaza van: mindenki a torta felosztásán veszekszik, HOLOTT a tortát NÖVELNI is lehetne a TECHNOLÓGIÁVAL. (kutatás & fejlesztés) Alienexperiment

Alienexperiment 2011.03.05. 16:26:17

Akkor okulásképpen: azért kellett régen olyan sok földmíves, mert a vetés/aratás/stb. műveletek CSAK egy bizonyos időpontba és bizonyos ideig voltak elvégezhetők, TEHÁT, a korabeli TECHNOLÓGIÁVAL ehhez qurvasokember kellett, ma meg már ember nélkül is képes szántani a John Deere, GPS-szel a fedélzeten, és igen ÍGY nagyobb a termésátlag. Te sem vagy egy agrármérnök, kérdezd Dr. Tóth Ferencet. (túművelés is lehetséges, ami elképzelhetetlen lenne lóval, a technológia rosszindulatú vagy idióta felhasználására persze nincs mentség) Alienexperiment

M.A. 2011.03.05. 16:35:50

Azt értem, hogy kevesebb emberrel lehet megművelni a földet, de még mindig: miből adódik az, hogy több lesz összességében az egy HA-ra jutó termés? (Mi az a túlművelés, amit lóval* nem lehetne?) Arra pedig notóriusan nem reagáltál, hogy a gép tönkreteszi a földet. *Lovat régen soha nem fogtak az eke elé, az szent állat volt, tilos volt a közlekedésen kívül bármilyen más munkavégzésre használni.

Alienexperiment 2011.03.05. 16:52:35

A ló meg a faeke nem képes KIHOZNI a földből azt amit a föld képes megadni, a gépesítés meg még túlterhelni is képes. Az egyikhez kell többezer ember, a másikhoz meg pár tucat. (és azok is légkondis környezetben 5.1-es hangrendszeren hallgathatnak Wagner az aratás közben, a John Deere fedélzetén, ne legyen már minden munka megalázóan primitív körülmények között) Arra sincs magyarázat, hogy mi is az a TERMŐFÖLD, azt kellene kutatni és valahogy megoldani, hogy a homokot is képesek legyünk átalakítani, mert ott van még rengeteg tartalék terület. (az egyelőre nem megy, hogy pontosan tudjuk, mik is azok az anyagok amiket pótolni kellene, hogy a termőréteg ne merüljön ki, hanem folyamatosan kiváló termést adjon, mint az egyiptomi területek, a Nílus kiöntése után. Nem a MŰTRÁGYA a megoldás, igazi trágya meg nincs elég. (vagy ezt kellene mesterségesen megoldani, de ehhez is technológia kell, nem lehet mindenhol egy Nílus méretű folyó) A gépek gumijainak a profilja valószínű meg bírná oldani a föld összetömörödésének a problémáját, pl. a GOLFPÁLYÁKRA csak szöges talpú cipőben bemenni, mert az levegőzteti a gyepet, azt sem lehet összetaposni, akkor nem gurulna jól az egyenetlen füvön a golflabda. (MUHAHAHA, fontossági sorrend? 1.golfpálya,......sokadik helyen a termőföld?) Egyszerűen NONSZENSZ az az elképzelés, hogy technológia nélkül képes életben maradni több milliárd ember. (vagy nem lesz ennyi, vagy lesz hozzá tech. is) Alienexperiment

prágagyár 2011.03.05. 17:30:59

Ha a Vonnegut még élne és elbeszélgethetett volna veled, talán a legviccesebb könyvét írhatta volna meg. :(

prágagyár 2011.03.05. 18:55:51

Babits?

emjé 2011.03.05. 21:41:51

Megette a rosseb, ha azért kell elolvasni BÁRMIT, mert az aktuális kultúrpolitikai irányvonalat meghatározó, éppen hatalmon levő rezsim kiadta a verdiktet.

Alienexperiment 2011.03.05. 23:52:35

Miért emjé, ezt saját maguktól nem tudják? (ezekszerint nem, bezzeg pénzért sírni, azt tudtak, ma meg már ügyesen pályáznak) Arról lehetne valami értekezés, hogyan változott meg az északi (viking, angol, stb.) társadalom, mióta a nők is beleszólhatnak a dolgokba? (teljesen szélsőliberóssá degenerálódott a svéd, norvég, dán társadalom, a németet meg a halálba sz*patják az elbukott kísérlete miatt) Esetleg egy külön cikk, hogy a NŐK átformálásával hogyan degenerálják az egész nyugati világot, de még a keletit is, ahol ezt a csalit be tudják vetni? (a nők könnyen befolyásolhatók, nincs semmi affinitásuk a pozitív utópiákra, -nem létezik női scifi író!!!- ők a megalkuvók, bármilyen áron csak a túlélés számít nekik, és mindig az aktuális vezér alá akarnak bekerülni, annak akarnak ivadékot létrehozni) Ha a szép nők mindig az okos férfit akarnák*, akkor automatikusan javulna a helyzet, de nagyon nem az irány, egyfajta elb*szott genetikai túlélésre játszanak, az meg automatikusan degenerációhoz vezet. (*lenne rá esély, hogy a genetika javulása szép ÉS okos nőket eredményezne, amire nagy szükség lenne) Ügyes az irányítás, ahol nem lehet szélsőliberóssá degenerálni a társadalmat, ott ugyanazt elérik korrupcióval. (keleten) (a németek legnagyobb hibája, hogy nem arra rendezkedtek be,hogy európa bármilyen áron is fehér, nemzeti-szocialista és független, önmagát megvédeni képes terület legyen, terjeszkedés helyett a védelemre kellett volna berendezkedni, ma már nincs senki aki ezt meg tudná lépni, és ha meg is tudná/merné, sokkal nehezebb helyzetben vagyunk) Bogár nemrég kimondta: a nemzeti-szocialista lenne az egyetlen fenntartható működőképes rendszer, de erre mégcsak célozni sem lehet. Alienexperiment

prágagyár 2011.03.06. 02:43:02

Szepes Mária?

Kang the Conqueror 2011.03.06. 03:10:29

Alien, olvasgass már egy kis védikus irodalmat, mert abban találhatsz utalásokat arra, hogy a szent technikádat néha mire használták (nem csak az emberek) régebben. És nem a mai fogyasztói társadalom korában...

st.anger 2011.03.06. 09:42:27

az igaz, hogy a nők könnyebben irányíthatóak, ezen én is elgondolkodtam a napokban. egyre több helyen jelennek meg a köztisztviselői, rendőri, igazságszolgáltatási szférában közép, vagy attól egy kicsit magasabb szintű vezetőként. persze hivatkoznak mindenféle baromságra, az emancipáción, meg egyenjogúságon át a nők "különleges szellemi képességeire", vagy bármi egyébre, aminek semmi köze a valósághoz, azaz hogy a nők irányíthatóbbak, nem zavarja őket az alárendelt szerep és nem kérdezősködnek feleslegesen. nincs meg bennük az a belső motiváció, ami önállóskodásra késztetné őket. ezt az eszmefuttatást kéretik nem kivetíteni a párkapcsolatokra ill. a házasságra :) bár mondjuk ott is, ha a férfi elég határozott (nem erőszakos) és szellemileg domináns, akkor a nő simán elfogadja a "beosztott" szerepét.

Alienexperiment 2011.03.06. 11:35:09

Szepes Mária NEM scifi író. PONT. A.C. Clarke az,Jack Williamson az, Roger Dee az, Raymond F. Jones az, én még Asimov-ot sem sorolnám az igazi scifi írók közé, az nem scifi, hogy ugyanazt leírom, mint egy "szépirodalmi" író, csak az egész a Jupiteren játszódik. A technológiát lehet rosszra is használni, de ezért nem kellene leragadni a lónál, meg a faekénél, az meg hogy NEM EMBEREK milyen súlyos dolgokat műveltek ITT csúcstechnikával visszaélve, az miért az én felelősségem??? Hol van a b*zi galaktikus rendőrség? Létezik-e olyan, vagy csak bambán bámulnak, mint a holland NATO katonák Koszovóban? Alienexperiment

Diodara 2011.03.06. 12:02:58

Blablablablabla. Alien egy igazi troll, ti meg etetitek.

catsword 2011.03.06. 13:10:22

vazzz, ne keverjünk má' bele minket a technika meg a sci-fi világába. A nő sosem az alárendeltséget tűri el, hanem a nő képes (számára elfogadott vagy jónak ítélt ügy érdekében) az alázatra és a szolgálatra. VÉGTELENÜL- azaz amig abban hisz. Amivel elbaszták a mai világ "nőit" az pont a nagy "egyenjogúság", aminek következtében egyenjogúan, vagy még többet dolgozhatnak, egyenjogúan, vagy legtöbbször kevesebbért, és mellette egyenjogúan ugyanúgy felnevelhetnek 2-5 gyereket, meg az élettárs hozott gyerekét, meg elláthatják az önmaguk tett-erejére büszke férfiakat, akiknek abban nyilvánul meg ez a tett-erő, hogy hogyan lehetne nekik még kevesebbet dolgozni, és maguk helyett valakiket még kevesebbért dolgoztatni (fogjuk be a gyereket is, ugye, stb.) Nem tudom mit tud beigérni a társadalom vagy a világ, ami JÓ neki, ezért lehet mindenféle kitalált baromságokkal elvinni, mert hinnie meg kell, hogy bármit is megtegyen. Tehát hisz abban amit jelenleg elé raknak. Mivel ez mind dőre érték, ezért képes elférfiasodni is, mert az az egyetlen minta a "győző"-nek beállított, lassan már a gyereknevelésben is ... Csak mellékesen, aki önállótlannak gondolja a nőket, annak üzenem, hogy az emberek nagy többségét egy "önállótlan" nő nevete fel és tartotta életben MINDENFÉLE szélsőséges körülmények között és ellenére. Statisztikák szerint fejlett országunkban is minden ötödik gyereket mindenféle férfi bármiféle segítsége nélkül (azt az egy 7 mp-es közbenjárást kivéve amikor "összehozta" neki a gyereket - 20 év felelősséget és munkát adva neki :)). AZ irányíthatóság viszonylagos, ha a túlélés vagy a gyerek és a tényleges "kézzel fogható" jövő (és nem blablautópiák) a tét, akkor úgy fog harcolni mint egy anyatigris, és úgy fogja menteni a menthetőt mint egy ... nemtudommi :)) NA. :))

Alienexperiment 2011.03.06. 13:28:56

Catsword, ne vicceljél már, a nagyanyám 3 fegyveres balhé közben nevelt fel 5 gyereket, vezetékes ivóvíz, áram és kórház nélkül, (közötte volt a II.VH) anyám 1fegyveres balhét látott messziről (56) és felnevelt 2db gyereket, kórház, és összközművek mellett, de egy mai hülyep*csa mire lenne képes nagyanyám helyzetében? Aláfeküdne az első gazdagabb földesúrnak? Elmenekülne, vagy rövid úton belepusztulna a körülményekbe? (azt meg sem merem kérdezni, hogy JAVÍTANI miért nem képesek a körülményeken a nők, miért csak mindig alkalmazkodnak, mert még megmagyarázza valaki, hogy az nem jó, értem? a megalkuvás, meg a végletekig alkalmazkodás nálam nem pozitív tulajdonságok, nade az sem megy, hogy kívűl ribanc, belül hercegnő, mint azt egy idelátogató külföldi nagyon precízen megállapította, igaz, ő a Budapesti viszonyok alapján mondta ezt) Alienexperiment

catsword 2011.03.06. 19:36:59

A mai hülye p.csa is képes lenne bármire amit nagyanyád megtett, ha nem csupa hülye f.sz közül lehetne csak "válogatnia" élete társaként, akire kellene elvileg BíZNIa a gyerekei meg a saját életét. Tisztelet: az amikor annak az embernek elismered a "tisztségét" - ma a nők milyen kimondottan női minőségükben kapnak tiszteletet vagy bármiféle elismerést? Társadalmi értékmércében azt tisztelik, aki vagy férfiakat is megszégyenítő törtetéssel karrierista, vagy azt díjazzák aki jól ribanckodik. Mindkét dolog a női lényegtől idegen. De aki akarja valamire vinni az beszáll ebbe a két mércébe. Majd ha elismerik és megbecsülik az anyák munkáját, a kitarást, az önzetlen szolgálatot, erényt :), gyereknevelést, akkor majd a hülye p.csa is azt fogja választani, bár akkor már nyilván nem a társadalom által elvárt legjobb és leginkább díjazott szerepkörben, azaz akkor már nem is hülye p.csa lesz. De a technológia erre is kínál megoldást, nőket túlszárnyaló babák meg robotok vannak, akik :) már pazarul tudják azt az egyet is nyújtani, ami per pillanat még pénzben elismert érték a férfiak számára egy nőben ;-) tehát lehet likvidálni mindenkit aki lógó nélkül születik, inkább mint elismerni a helyét és szerepét az "emberi" életben.

Kang the Conqueror 2011.03.07. 03:48:44

Jahh, látom Alien jövőjét magam előtt: csak férfiak, tökéletesített lombikprogramok, hi-tech, tökéletes árja fajtisztaság. Nők, művészek, költők, egyéb emberek kinyírva. Brave New World... Nyiss blogot és terjeszd az igét, mert a végén sosem az M.A. által írt cikkről van szó, hanem a kiabálásodról (pedig az előbbi sokkal jobban érdekel). Vagy azért nem nyitsz, mert ott senki nem olvasná? Itt meg akár akarja, akár nem... mi?

M.A. 2011.03.07. 11:53:05

Alienexperimentnek még egy utolsó dobása van, ha még egyszer átkapcsol write-only üzemmódba, akkor kitiltom.

emjé 2011.03.07. 14:22:54

A nyolcvanas évek elején-közepén az IPM magazin egyik száma Izrael elveszett törzse címmel egy meglehetősen részletes írást közölt a cigányok eredetéről. (Igen, az ancien regime alatt ilyet is lehetett - most próbálkozna meg vele valaki...:-) A kérdés úgy tűnik, nem újkeletű, csupán tabunak számít. Ugyanis az már tényleg több, mint kínos, hogy az ókori választott néphez (genetikailag) több közük van, mint Izrael jelenlegi lakosainak... Végül egy árulkodó mondat az Életvonat c. román-francia filmből: "Mindjárt gondoltam, hogy nem vagy német, mert csak egy zsidó lehet ennyire cigány." (Egy SS álruhás szökevény cigány, és egy SS álruhás szökevény zsidó találkozásakor hangzott el, miután egymásra ismertek.)

spike 2011.03.07. 16:38:37

catsword: szerintem itt nem arról van szó, hogy a nőket nem tisztelik. legalábbis én úgy látom, hogy senkit sem tisztelnek manapság. mindenki egymást ráncigálva, lehúzva kapaszkodik minél magasabbra, vagy mindenbe beletörődve süllyed. mindegy, hogy férfi vagy nő.

emjé 2011.03.07. 19:19:34

Spike: Catsword előállt egy remek riposzttal Alien hülyepicsázására, amire hülyepicsázó Alien huszonnégy órája még véletlenül sem reagált. Szerintem folytassuk a cigányozást...:-)

M.A. 2011.03.07. 19:33:25

A remek érvekre nem szokott válaszolni, ezért a kitiltás.

Inlakesh 2011.03.07. 20:42:37

Tudom nem tartozik ide, de megkérdezem, hátha tud valaki válaszolni nekem: Szóval két órája épp kinnt voltam a szabadban, amikor láttam valami érdekeset az égen. Olyan volt, mint két csillag, csak éppen ezek, mintha össze lettek volna kötve láthatatlanul és az első, mintha húzta volna a másikat (Tehát a távolság állandó maradt). Arra gondoltam esetleg, hogy valami féle repülő, de a fénye nem villogott, és az, hogy egymást követik arra utal, hogy nem a szárny két végén lévő lámpa lehetett. Továbbá még egy érdekes észrevétel: amikor elhaladtak ezek a fények a csillagok előtt, akkor nem takarták ki a háttérben lévő eget (már a két fénypont közötti esetleges tárgy). Na ennyi. Bocsi mégegyszer, hogy itt kérdezem, de szeretnék rá valami választ kapni és ugyan hol máshol kaphatnék?:D

sergi 2011.03.07. 21:10:35

Erröl mi a véleményetek?Olvasta már valaki? http://hvimlondon.atw.hu/olvasnivalo/mszhkk1997.pdf

Kang the Conqueror 2011.03.08. 02:40:57

Emjé! Annak az IPM magazinnak a pontos adatait nem tudnád nekem megadni? Úgy, mint évszám/szám. Ha igen, köszönöm előre is. Egyébként az IMP-ben voltak érdekes dolgok. :)

emjé 2011.03.08. 08:21:14

Sajnos nem, mert akkor megadtam volna. Maximum valami nagyobb könyvtárban tudsz utána bogarászni 20-30 példány tartalomjegyzékének átnyálazásával...

Vándorr 2011.03.08. 17:42:44

Inaklesh: Nem lehet, hogy az űrállomást láttad? Pont tegnap este volt látható felettünk...

Inlakesh 2011.03.08. 18:22:32

Lehet, hogy azt láttam, de nem értem, hogy a két fénylő pont közötti terület látszólag miért volt üres. Úgy tűnt - és igyekeztem jól megfigyelni -, hogy amikor a két fénylő pont elhaladt az égbolton, akkor a háttérben lévő csillagot nem takarta ki semmi. A neten rákerestem, és állítólag vásárnap volt látható illetve még ma lesz. Ehhez képest én tegnap láttam. Na mindegy, persze lehet tévedek. Kössz az infót!

marioatreides 2011.03.08. 18:41:11

Mert gyűrű alakja van az állomásnak. Deep Space Nine! :)

AwB 2011.03.08. 20:46:29

Inlakesh: Szerintem ugyanazt láttam; arra lettem figyelmes, hogy a csillagok közül kettő mozog. Végül valami "kevésbé standard repülőgépeknek" tippeltem.

telepes 2011.03.09. 01:24:41

én ismerek egy brahmint, még nem haltak ki

newman 2011.03.13. 13:13:59

Én ezt az oldalt nem tudom hova tenni: http://hajnalhasadas.hupont.hu/ Valaki érti, hogy pontosan miről szólnának ezek a kaotikus és látszólag összefüggéstelen esemény sorozatok?

Inlakesh 2011.03.13. 13:42:54

Én kb. 4 hónapja rendszeresen olvasom a hajnalhasadast. Érdekes.... Az viszont tény, hogy az oldal szerkesztője nem képes az önkifejezésre. Sajnos tényleg nem igazán érthető. Amire én jutottam: filmes ill. közéleti eseményekbe kódolt információk után kutat, melyek szerinte arra mutatnak, hogy jövőre fog történni valami megvilágosodás féle bizonyos emberek körében ill. a világ vége is hamarosan itt van szerinte (hogy mikor azt nem tudom, mert egyértelműen nem írja le.) Az általa mutatott véletlenekbe tényleg bele lehet látni a rendszert, de nem tudom, hogy ez nem-e erőltetett. A magam részéről hiányolom a tárgyilagosságot (pl. statisztika - hány film tartalmazza mondjuk az ominózus 88-as számot az összes új fimből? stb.).

newman 2011.03.13. 16:21:24

Nekem az a bajom hogy összevissza csapong filmek események stb. között. Egyszerűen félelmetes hogy a filmekbe miket bele nem lát de az tény hogy a kiragadott képkockákon ott van a rengeteg szimbólum, de hogy a számolásokat mivel támasztja alá azt nem tudom. Mondjuk a Mátrix1-ben amikor kimerevítettem Neo személyi igazolványát és a születési dátuma 2001 09.11 akkor tényleg lefagytam egy pillanatra. És a film ugye 1999-ben készült. Érdekes mindenesetre.

M.A. 2011.03.13. 17:39:25

Hol írt a Mátrixról?

newman 2011.03.13. 17:44:34

Nem tudom már pontosan hogy melyik összefoglalójában volt, de be volt vágva egy kép amikor az ügynök nézi Neó személyijét. Ezután én direkt megnéztem a film ezen részét és csodák csodájára jól láthatóan 2001.09.11 volt rajta. De biztos csak véletlen volt ez is....

M.A. 2011.03.13. 17:49:17

A 9.11-et szerintem már én is írtam, még régebben. Csak kíváncsi voltam, hogy mit vett még észre a Mátrix több ezer rejtett szimbóluma közül.

newman 2011.03.13. 20:36:18

Még egy most jutott eszembe: Az orákulum konyhájának a bejárata felett ott van a magyar címer a koronával. Amúgy Bálint te mit gondolsz az előbb belinkelt oldalról?(Hajnalhasadás)? Az előre megírt nagy forgatókönyv részleteit filmekben klippekben, rafinált elrendezésű parkokban, játszóterekben csepegtetnék az emberek felé?

M.A. 2011.03.13. 20:51:32

"Az orákulum konyhájának a bejárata felett ott van a magyar címer a koronával." - hol?

Inlakesh 2011.03.13. 21:08:55

Sehol.... Nem az van ott. A függők az oldal készítője szerint a koronát szimbolizálják. Amúgy a személyit nem láttam, de ha tényleg ez van rajta, akkor az elég durva.

2012 2011.03.14. 09:10:08

Na akkor linkelem még egyszer: blogol.hu/pikz/2012/matrix0911.jpg Mellesleg a 9-11 számkombinációval tele vannak az amerikai filmek, a szimbólumos bejegyzésben írtam is, hogy miért. (Pl. Terminator 2-ben a kamionos üldözési jelenetnél: Caution 9-11 van írva a hídra.)

bananajoe 2011.03.14. 13:35:40

És mi értelme ennek? Van a youtubeon számtalan ilyen összefoglaló, csak be kell írni hogy 9/11 in movies vagy ilyesmi, rengeteg film van aminél épp a WTC órája mutat mindig 9 óra 11-et meg ilyesmik. Ennek mi értelme? Minek raknak ilyeneket a filmekbe? Kit manipulálnak ezzel és hogyan?

Kang the Conqueror 2011.03.14. 13:45:06

Nem manipulálnak a filmekkel senkit (ezen értelemben), csak rámutatnak, hogy "lám, milyen hülye is az ember, azt csinálunk, amit akarunk". Ők ezt hiszik, egyelőre joggal. Gondolj bele, hogy miért is van ez.

bananajoe 2011.03.14. 15:35:50

Még így sem látom értelmét, meg hogy mire jó ez, gondolom nem önmaguk szórakoztatására csinálják.

steinerista 2011.03.14. 17:20:27

Nem valami olyasmi, hogy bizonyos szempontból teljesen mindegy, hogy valami a képernyőn zajlik-e, vagy a szobádban? Valaminek a megerősítése, vagy predesztinálás, vagy mifene?

Inlakesh 2011.03.14. 17:34:36

Tessék, itt van egy téma, amihez új bejegyzést lehet készíteni. Szimbólumok a filmekben. Mely filmek tartalmaznak rejtett üzeneteket és milyen célból? M.A., ha unatkozol és ezért írsz erről egy bejegyzést, akkor asszem azt szívesen fogadjuk.

Kang the Conqueror 2011.03.15. 05:20:46

De bírom, hogy az ember mindig, minden mögött valami gigantikus értelmet keres, hogy bebizonyítsa magának, hogy van értelme annak, hogy él.

Kang the Conqueror 2011.03.15. 05:26:22

Meg egyébként is... változik valami, ha rájön mindenki, hogy "aha, hát akkor ezért, meg azért vannak ezek, meg azok a szimbólumok itt, meg ott". Akkor mi lesz? Azon kívül, hogy összecsapja a tenyerét és örül? Az rendben van, hogy nem árt tisztában lenni ezekkel, de amikor már megrögzötten figyeli valaki, hogy jujj, ott is egy jel, amott is egy szimbólum, annak már semmi értelme. Sőt, fogadok ez a cél, hogy belesüllyedjen az ilyen a sok apró részletbe és akkor a végén csodálkozhat, hogy körülötte meg úgy formálták át a világot Ők, ahogy akarták. Olyan réteges átverések sorozata az egész, mint a rakott palacsinta, ez érződik mindenből.

M.A. 2011.03.15. 09:04:38

"Akkor mi lesz?" - majd megtudod, ha megtörténik. "fogadok ez a cél, hogy belesüllyedjen az ilyen a sok apró részletbe" - ebben van igazság. Egy csomó ember van elfoglalva ilyen részletekkel, hogy hány gigawattos a HAARP, hány millió dollárt különítettek el a CIA költségvetéséből az H78N0.5 vírus kifejlesztésére, mikor hol találkozott Colin Powell melyik szenátorral és milyen titkos iratokat vett át tőle, stb. Közben meg alapvetésekkel nincs tisztában, és fogalma nincsen, mit tudna kezdeni az információival.

Kang the Conqueror 2011.03.15. 12:37:41

Igen, megtudom, ha megtörténik. De a részemről ez egy banális kérdés volt... Ugyanis szerintem ahhoz igencsak komoly és kollektív változás kellene, hogy mindenki rájöjjön és megértse.

st.anger 2011.03.17. 18:08:11

http://www.magharakademia.hu/aranylaci/forum/viewtopic.php?f=8&t=2097 ebben a topicban és néhány másikban a fórumon megtalálható a hajnalhasadás nevű weboldal írójának néhány korai "elmélete". akit érdekel, itt utánanézhet, bár szerintem ezekből sem derül ki semmi. a nickneve: payne.

gyuff 2011.03.17. 18:16:26

http://www.freeweb.hu/terembura/tamerlan/tamerlan25.html én ezt a honlapot találtam és lekötelezne a blog írója, hogyha véleményt alkotna róla mivel hangzatos dolgok egész jó implikációval de az eddigi gondolkozásomtól eltérő (pl.: Krisna sötétlélek?)[bocs hogy ide linkeltem]

gyuff 2011.03.17. 18:24:28

bár jobban átgondolva lehet hogy csak látszólagos az ellentmondás de a vélemény érdekelne:D

gyuff 2011.03.17. 19:00:29

érdekes arcok elvileg 10-en egynehány éve minden csütörtökön vitáznak igy elvileg most is: http://www.freeweb.hu/terembura/vegyes/hirnokiskola/omk.html

Diodara 2011.03.17. 19:48:09

Azt várom, mikor fáradnak bele az emberek ebbe a zűrzavarba. :)

M.A. 2011.03.17. 20:08:15

Beleolvastam, az első pár mondat nagyon ígéretes volt. Holnap lehet, hogy elolvasom, csak kurvára készülnöm kell a keddi előadásra. (Még nincs kész a vázlat!)

bananajoe 2011.03.17. 22:33:23

http://www.youtube.com/watch?v=YSubC55KI2c érdekes videó, a "tornádó" megsütötte a tengerben a halakat ???

2012 2011.03.18. 18:17:07

Elolvastam a linkelt írást, eléggé zagyva, valamit tudott, aki írta, de maga se tudta, mit. :) De én meg az Iszlámról nem tudok eleve eleget ahhoz, hogy tudjam hova tenni.

JR69 2011.03.18. 20:31:51

http://www.youtube.com/watch?v=wm9dSsKMgn8&feature=player_embedded Érdekesek az egyezések ennek a blognak a megállapításaival...

teGergő 2011.05.11. 21:57:57

@ 2011. március 07. 20:42:37 Inkalesh "Olyan volt, mint két csillag, csak éppen ezek, mintha össze lettek volna kötve láthatatlanul és az első, mintha húzta volna a másikat (Tehát a távolság állandó maradt). Arra gondoltam esetleg, hogy valami féle repülő, de a fénye nem villogott, és az, hogy egymást követik arra utal, hogy nem a szárny két végén lévő lámpa lehetett. Továbbá még egy érdekes észrevétel: amikor elhaladtak ezek a fények a csillagok előtt, akkor nem takarták ki a háttérben lévő eget (már a két fénypont közötti esetleges tárgy)." Éppen az imént láttam én is egy ilyet Budapest felett. Aztán egyszer csak eltűnt a fényük. :) Tehát - hogy dokumentáljam az esetet - 2011. május 11., ~21 óra 50 perc, Budapest. :)

M.A. 2011.05.12. 10:14:04

Valaki egy videófelvételt csináljon már egy ilyenről, ne csak mindig beszéljetek róla... :)

Vándorr 2011.05.12. 11:18:20

Ismét megjegyzem, hogy március 7-én lehetett látni az űrállomást... úgy látszik, ezt senki se vette figyelembe...:)

gyuff 2011.05.12. 14:25:19

én mindennap űrállomások figyelésével töltöm az időm és be is van húzva a strigula március 7-én! egyébként hol láttad, mit és miért?:)

teGergő 2011.05.12. 16:13:20

@ M.A. - Könnyen jött, könnyen ment. Én is sajnálom, hogy nem volt kéznél a fényképező. (Kedden gyakorlatozott egy katonai helikopter is Budapesten, azt is láttam, akkor sem volt mivel felvennem, pedig szívesen felvettem volna. Akkor még nem tudtam, hogy mit keres a légtérben, csak itthon tudtam meg az állítólagos hírekből. Szerdán is láttam egy "8 perces légibemutatót" (ott körözött valami Újpesten), erről nem láttam híreket, de ez sem lett rögzítve. Ma már volt nálam fényképező, csak nem volt vele mit felvenni. :D) @ Vándorr - Én olvastam, bár ezzel most nem tudom mire célzol: akkor érteném, ha azt mondtad volna, hogy tegnap is lehetett látni. :) Vagy ezt értsem úgy, hogy akkor ez nem lehetett űrállomás? :D Bár tegnap ennek a hatására olvasgattam a neten, állítólag rendszeresen látható(ak) Magyarország felett űrállomás(ok). Egyébként mekkora egy ilyen űrállomás? Mert a két pont között nem nagy, de ahhoz képest (hogy én mekkorának képzelem el :D) volt egy jókora táv. A fényük viszont nem egyszerre, de nem is ugyanazon a ponton túl múlt ki, tehát olyan érzésem volt, mintha az egyik követné a másikat az eltűnésben, ténylegesen külön-külön. @ gyuff - Hol láttam? Nem vágom a szaknyelvet, de megpróbálok felelni: Budapesttől déli irányba nézve, a horizonttól kb. 50-70°-os magasságban látszottak (értsd: a 90° pontosan a fejem felett lenne). :) Mit? Két, mereven együtt mozgó fehér apró pöttyöt, vagy pontot, haladási irányukhoz képest sréhen helyezkedtek el egymáshoz. Haladási irányuk "észak-nyugat" volt. Miért láttam? Mert szerencsémre pont kint voltam az erkélyen. :)

Vándorr 2011.05.12. 18:40:20

teGergő: Nem neked címeztem, hanem még Inlakesh márc. 7-ig megjegyzésére reagáltam. De most olvastam vissza, és most láttam, hogy ezt már vele is letárgyaltam, szóval akkor semmi...:)

Inlakesh 2011.05.12. 18:56:14

Nem jó a memóriád Vándorr... Biztos átmosták a földönkívüliek az agyadat. :D

catsword 2011.05.26. 11:36:52

kis olaj a témára Farkas Flóri díszcigányunk mostani nyilatkozata.... ("alanyi" jogon lakás a romáknak 1-2 állampolgári kötelesség teljesítéséért)

S_F 2011.07.18. 04:12:34

Igen jó meglátás, a tudat, hogy nem magamnak dolgozom, engem is zavar néha, pedig nem vok cigány. Prohászka Ottokár is írt hasonlókat az ipari forradalomról, akkor az "iparosok" sokan elszegényedtek, s így gyári munkára kényszerültek.

Kovács Lóránt 2011.10.16. 10:19:35

a 9.11-el nem kell annyit bajlódni, mivel nem csak a tornyocskák száma, hanem a zsidó újév is. így jelenthetett mást is, nem csk new yorkot...

HunBeton 2012.08.25. 18:08:37

Az addig rendben hogy a cigányok dolga a már nem használt teszkók, vasúti sínek eltakarítása,de azon gondolkodtam hogy ha minden lélek születése előtt választ hogy hova szülessen le,akkor ki az aki önként olyan nép tagjának születik,akiket mindenhol gyűlölnek, megvetnek, kirekesztenek, bántanak stb. Szerintem a cigány nép a Földi lélekbörtön "büntetőszázada" :D

Gerg&#337;92 2012.08.25. 18:26:18

Nem is tudom, nekem nem tűnnek boldogtalannak. Múltkor például a parkolóban táncoltak :) . Egyik cigány ismerősömet kérdeztem nemrégiben, hogy milyenek a szokásaik és nekem így felületesen úgy tűnik, hogy jobb az életük több szempontból, mint a fehérnek. Bár gondolom ez terület függő is. Meg az is igaz, hogy nagy a gyűlölet. Te talán egy északi faluban laksz, mert ott néhol olyan némely porta mint egy háborús övezet?

aaaaaNiki 2012.08.26. 16:29:03

Hunbeton: Hát, ha tényleg adok-kapokról szól a dolog, akkor az, aki odaát felismeri, hogy íppen ilyen volt most ő is, tehát akkor most nézzük meg milyen ez a másik oldaláról... Amúgy meg egyetértek Gergővel. Szerintem sem tűnnek boldogtalannak. Ezt csak a liberálisok állítják.

HunBeton 2012.08.26. 21:41:01

Nem is mondtam hogy boldogtalanok :) "mert ott néhol olyan némely porta mint egy háborús övezet?" Nagy a kontraszt, van ilyen is, de speciel mifelénk csend és béka honol :)