HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

Utolsó kommentek

Világ proletárjai!

2011.01.17. 16:41 dangbird

 Régóta tartozom ezzel a bejegyzéssel a 2012 Blog olvasóinak, mivel gyakran megfeledkeztem róla, lévén hogy nagyrészt már leírt dolgokra reflektál, illetve már közölt információkat szervez új rendszerbe. >Személyes blogomon< egyszer már elkezdtem írni a >proletár-kérdésről<, akkor igény mutatkozott a téma teljesebb kifejtésére. Hát legyen.

Korábban már szó volt róla, hogy ember embernek farkasa – úgy teremtették, úgy tervezték meg. Harcolni akar, s mivel más méltó ellenfelet nem talál magának (legalábbis egyelőre, a földi lét keretein belül), hát a másik ember ellen harcol; illetve közösségekbe szerveződik, s mindenki, aki nem a közösség tagja, idegen, s megbízhatatlan.

(„Ez a program máig is fut az emberekben, ezért adnak maguknak csapat-identitásokat, akár nemzetiség, akár vallás, akár politikai vagy szexuális beállítottság alapján, de még olyan értelmetlen alapokon is, hogy ki milyen zenét szeret hallgatni vagy melyik a kedvenc focicsapata.”)

(Az emberiség eredete II.)

Ebből adódóan az emberek a történelem kezdetétől fogva egyéni és közösségi önellátásra törekedtek. A telepes civilizációban aztán elkerülhetetlenül megjelenik a nagyfokú specializáció; innentől legfeljebb a közösségi önellátás lehet nagyjából teljes, az egyéni legfeljebb részleges, s az is elsősorban a földművelésből megélő embereknél. Az iparosok ugyanis egyetlen terméktípus előállításával vagy egyetlen szolgáltatási fajta elvégzésével foglalkoznak (ebből a szempontból, tágabb értelemben, nevezhetjük „iparosnak” nem csak a patikust, de az orvost is, nem csak a kovácsot, de még a fuvarost is). Munkájukért ellenértéket (pénzt) kapnak, melyet aztán visszafordíthatnak a saját szükségletkielégítési potenciáljukon kívül eső javakra. Ezzel létrejön egy részben kereskedő társadalom, ahol a piaci szereplők mindegyikénél túl sok van a javak egy adott típusából, s túl kevés minden másból. A javak pedig a sok felől a kevés felé fognak áramlani, a pénz pedig velük ellentétes irányban, mint ahogy arról már >szó volt<. Addig nincsen probléma mindezzel, amíg a közösségi önellátás nagyrészt működik, s a közösség belső létszámbeli és munkavégzési egyensúlya fennmarad.

A gazdaság alapképlete egyszerű. Természeti javak (föld, élő természet, bányakincsek, vizek, levegő, napenergia) + emberi munkavégzés = gazdasági javak. A modern közgazdaságtanban ez föld-tőke-munkaerő-vállalkozó felbontásban jelenik meg. Ez egyrészt az alapelemek közé hamis módon behozza a tőke fiktív fogalmát, ami lényegében csak pénz; a pénz pedig ellenérték, a már megtermelt javak ellenértéke, a javaknak a munkavégzési specializációból eredően szükséges újraelosztási eszköze, nem pedig termelési eszköz. Másrészt, ami jelen írás szempontjából lényeges, hogy különválasztja egymástól a munkaerőt és a vállalkozót. A munkaerő (L) a munkát végző ember állati létszintje, a fizikai cselekvés szintje, míg a vállalkozó (E) tisztán szellemi létező, tudás és gondolat összessége, aki a munkaerő fizikai cselekvési potenciálját irányítja.

Nem nehéz ez alapján kitalálni, hogy alapvetően mindannyian egyszerre munkaerőnek és vállalkozónak teremttettünk, hiszen az embernek eredendően van mind fizikai munkavégző potenciálja, mind intelligenciája, azaz a tudás megszerzésére, feldolgozására és hasznosítására irányuló potenciálja, ebből eredően pedig idővel hasznosítható tudása is. Azonban ezen a ponton megjegyeznénk, hogy amint a fizikai földi lét és ezáltal az arra épülő emberi gazdálkodás hagyományos* motorja egy földönkívüli energiaforrás: a Nap, ugyanúgy a gazdaság szellemi rétegének hagyományos* motorja is „földönkívüli” tudás volt, vagyis olyan ismeretanyag, amely a földi érzékelési, tapasztalási skálán sem közvetlenül észlelve, sem közvetve, észlelések feldolgozásának útján meg nem szerezhető. Ez tulajdonképpen maga az emberi hagyomány, amire bár többlettudást építeni lehet, de magán a hagyományon javítani, fejleszteni nem lehet, csak továbbadni: ugyanúgy, ahogy az előző generációtól megkaptuk, vagy rosszabbul. Jobban semmiképpen.

(*A hagyományos fogalma a fentiekkel értelmet nyert: olyan, ami az újratermelhetetlen szellemi hagyományra épül. Pl. aki ezzel a hagyománnyal rendelkezik, az tudni fogja, hogy ha energiára van szüksége, az ég felé tekintsen és ne a föld alatt kotorásszon.)

Ez az önerőből megszerezhetetlen szellemi alaptőke az, amely a nagymértékben önellátó közösségben a fentebb említett létszámbeli és munkavégzési egyensúlyt fenntartja. Ha ezt elkezdjük „javítani”, vagyis valójában rontani, új, intellektuálisan az ember számára jól hangzó, ám magasabb értelemmel vizsgálva hibás ötletekkel megtűzdelni, mint pl. a profit fogalma, amely a kamattal együtt a pénzt önjáróvá teszi, megszünteti a jószágfedezetet mögötte, mindeközben karhatalmi úton elkezdjük a termelés fizikai viszonyait manipulálni (hogy ez Magyarországon, történetileg hogyan zajlott, arról a következő tervezett bejegyzésben lesz szó), akkor elég könnyen szétbomlik az érzékeny egyensúly; mint a harisnya, amelyben ha egy szemet elszakítunk, idővel cérnafoszlányokká redukálódik az egész szövet.

Hogyan sikerült rést ütni a gyakran „zárt, szakrális paraszti társadalom” néven emlegetett szöveten? Ehhez vissza kell térnünk a >városi létforma< vizsgálatához.

A város a telepes civilizáció csúcspontja. A vertikális civilizációépítés, a halmozás szinte korlátlan lehetőségét kínáló élettér. Nagy munkaerő-potenciált sűrít kis helyre, változatos tevékenységi ágak szoros együttműködési lehetőségét kínálja. A felhalmozásra törekvő telepes civilizáció anyagi és szellemi raktárközpontja; hadászati szempontból sokkal előnyösebb itt felhalmozni a készleteket, mint szertehagyni vidéken, ahol az ellenség apránként felprédálhatja. A távközlés kora előtt az államigazgatást is fizikailag egy helyre kellett sűríteni, célszerűen ez ugyanott volt, ahol a gazda(g)sági központ.** Természetéből adódóan a városi lét sokkal alkalmasabb tér a specializációs jellegű tevékenységek számára, tehát mind az iparos, mind a kereskedelmi tevékenység nagyrészt ide fog csoportosulni.

(**Érdekes megjegyezni, hogy a zsidó államokban – USA, Izrael – módszeresen különválasztják a politikai és üzleti központot – Washington-New York, Jeruzsálem-Tel-Aviv – noha a lobbirendszeren keresztül a politikai és gazdasági hatalom éppúgy összefonódik, mint más országokban, tehát ezen gyakorlatnak az okára eddig nem sikerült rájönnöm.)

Így végül létrejött kétféle embertípus: paraszt és polgár. Az egyik földműves, a másik iparos, az egyik vidéken lakik, a másik jellemzően városba tömörül – más világban élnek tehát, s így másképp is fogják szemlélni a dolgokat idővel. A paraszt egy lépéssel közelebb maradt a természethez, a nomád civilizációhoz, tehát a vízszintes létrendhez, ő jobban fog ragaszkodni a hagyományhoz; míg a polgár elsősorban a paraszt által értéknek tartott dolgokra, mint – normális alapesetben általa is tisztelt (ha nem is értett, de legalább tisztelt) – talapzatra ráépített, hozzáadott többletértéket fogja előnyben részesíteni. Fontos ehhez hozzátenni azt is, hogy térben beszorított, függőleges létrendjéből adódóan a tudást is hajlamos lesz felhalmozható, mennyiségi értékként kezelni, ami idővel azt jelenti, hogy idegenkedni fog az ún. „szerves tudástól”, ami két ismeretből egy ismeretet kovácsol, hiszen az neki rossz üzlet.

A parasztban és a polgárban posztmodern szemmel mégis van valami alapvetően közös. Ma úgy hívnánk őket: vállalkozó.

A maga ura mindkettő. Anyagilag és szellemileg önjáró gazdálkodó. A maga szerencséjének kovácsa. Annyija van, amennyit termel, közvetlenül (paraszt), vagy közvetve (polgár). Nincs rászorulva senkire, nem kér nyugdíjat, betegbiztosítást, közoktatást, táppénzt, munkanélküli járadékot – de még fizetést sem. Fizetséget, azt igen, ha elad valamit, amit termelt. Önmaga nem eladó, sem mint munkaerő, sem mint vállalkozó.

A városi létforma azonban nem tudja abbahagyni a burjánzást. Emlékezzünk, a létezés alapjait a földön a paraszt termeli meg, a városi polgár csak értéknöveléssel foglalkozik. Márpedig az ember szaporodási ütemének korlátját elsősorban az alapvető létezést biztosító javak szűkössége fogja meghatározni. Márpedig ha ezeket a vidék bőséggel biztosítja, akkor a város túlszaporodik, olyan értelemben, hogy a vagyon elaprózódik a sok örökös között, több ember lesz, mint lakás és főleg műhely, ahol a mesterség űzhető. Ha a vagyont elkezdik aprózni, az a polgári lét alapjait fenyegeti: egyrészt, hogy egy végletesen leegyszerűsített példával éljünk, ha a szabó két fia közül az egyik az ollót örökli, a másik meg a tűt, egyikük sem fog tudni ruhát készíteni. Másrészt, minél kisebb lyukakban, minél nehezebb körülmények között élnek az emberek, annál több energiát kell fordítaniuk az elemi fizikai igények kielégítéséhez szükséges javak megszerzéséhez és azokkal való takarékos gazdálkodásra, annál kevesebb energiájuk marad a szellemi dolgokkal foglalkozni – emlékezzünk, a városlakónak már nem létalapja a tudás, mint a vidéki embernek a hagyomány, mely nélkül életben maradni sem tudna; ő már csak a talapzatra ráépített, hozzáadott többlettel foglalkozik, ha teheti, ám ennek praktikus célja sokszor nincsen. Így jön létre az állati létszintre lekötött ember: a proletár. A proletárra pedig a polgár azonnal le fog csapni, mint hihetetlen jószágra: haszonállat, amely emberi képességekkel bír, legalábbis azok egy részével. Beszélni tud, munkafolyamatok változatos skálájára betanítható, s tartása éppannyi anyagi ráfordítást igényel, mint egy háziállaté. A proletár tehát megtalálja a helyét a dolgok rendjében, bérbe vehető haszonállatként.

Ez az embertípus a történelmi emlékezet szerint legelőször a Római Birodalomban jelent meg. A birodalom számára pedig rendkívül hasznos volt – minden hódító birodalom törekszik arra, hogy proletárokat termeljen, mint azt látni fogjuk. Maga a proletár szó arra utal, hogy sem adóval, kezdetben pedig még katonai szolgálattal sem járul hozzá az államhoz, egyetlen funkciója, hogy szaporodjék, gyermekeket (proles) termeljen. A hódító birodalmaknak pedig szükségük van az emberanyagra. Rómában ezt még úgy oldották meg, hogy a katonai szolgálat által kiesett polgári munkaerőt proletár segédekkel pótolták, azonban Gaius Marius 107-ben megvilágosodott: a proletár közvetlenül sorozható. Ha a kovács katonának áll, nem lesz fegyver, ha a molnár katonának áll, nem lesz liszt a búzából, ha a földműves katonának áll, még búza se lesz – de a proletár nem hiányzik a fenének sem, ágyútölteléknek pont jó lesz! (Ráadásul ő sem feltétlenül vonakodik beállni a seregbe, mely biztos kenyeret kínál neki.) A későbbiekben is látható gyakorlat, hogy a parasztok és polgárok körében nem soroztak, csak toboroztak. Még az újkorban is csak meghatározták, hogy területenként hány katonát kell kiállítani, s ezek összegyűjtését az ispánokra, földesurakra, bírókra hagyták, szuverén országokban jellemzően önkéntesek toborzásával; különben a gazdaság, mely a hadsereget is ellátta, működésképtelenné vált volna. Paradox módon pont akkor van szükségünk civil többletmunkaerőre, mikor többletkatonára is. A proletár ilyenkor értelemszerűen felértékelődik, ezt nevezték történelemórán „ipari konjunktúrának”, csak a humántényezőt nem magyarázták mögötte soha. A hódító birodalmaknak tehát kifejezetten érdekük proletárt tenyészteni, mégpedig nem csak a fenti okokból, hanem egy másik elgondolás mentén is.

Nevezetesen, hogy a hódító birodalmak törvényszerűen mindig elnyomó birodalmak is. Ha egy területet erőszakkal meghódítottunk, az ott élő emberek nyilván nem jóakaratukból tartoznak birodalmunkhoz, tehát nem csak megszerezni kell az adott területet, hanem – éppúgy erőnek erejével – megtartani is. A Római Birodalom, bár sok szempontból a modern világrend prototípusa volt, ezt a megtartó erőt folyamatos katonai jelenléttel érte el, tehát fizikai úton, miközben a megszállt területek szellemi-kulturális hátterét nem piszkálta. Még az Oszmán Birodalom is, másfélezer évvel később, gyakorlatilag ugyanígy járt el.

A modern világbirodalmak vívmánya, hogy gyakorlatilag nem is hódítanak, hanem asszimilálnak. Homogén lakosságot hoznak létre, egyenkultúrá(latlanságo)t, egyengondolkodás(nélkülisége)t – tehát nem fizikai, hanem szellemi erőszakkal tartják a megszerzett területet uralmuk alatt. Ennek előnye az is, hogy a fizikai erő jelenlétének folyamatosnak kell lennie, míg a szellemi rontást elegendő egyszer véghezvinni s onnantól nem csak hogy nem fog ellenállni az alattvaló, de még önként szolgálni is fogja a rendszert, s készségesen fog részt venni újabb és újabb asszimilációs műveletekben is. Akit fizikailag tartanak megszállás alatt, az tudja, hogy őt elnyomják, és próbál szabadulni. Akit szellemileg tartanak megszállás alatt, annak fogalma sincs, mi történik vele.

A jelenkori globális birodalom esetében ez olyan szintig fokozódott, hogy még az új területek megszerzése is hátramenetben történik, mint ahogy a farkas jut be a kismalac házába. Régen először odaküldték a katonákat, akik meghódították az adott területet, aztán bevitték az infrastruktúrát és ezen keresztül a birodalmi gazdaságot, végül ez, mintegy mellékesen, hozta magával a birodalmi kultúrát, melyre a leigázott emberek nagy része egyáltalán nem is volt kíváncsi. Most először pont a szellemi termékeit kezdi átrakétázni a határon a birodalom, aztán az ezekbe „ravaszul odarejtett” gazdasági produktumokat (nem kell igazából rejteni, nyilván minden civilizációban az anyagi és a szellemi javak oda-vissza egymás tükörképei) kezdi minden erőszak nélkül felajánlani megvételre. (Nem mintha a vételárra szüksége lenne, igazi célja a hódítás, de saját adok-kapok szellemét nem akarja meghazudtolni.) A termelőeszközök megszerzéséről ekkor még szó sincsen, nemhogy a földről, amelyen állnak. Ebből a szempontból is fordított ez a hódítás: régen az elsődleges célpont a földterületen való előrenyomulás volt, a határ kitolása, majd ha az országot megszereztük, kikiálthattuk a saját kormányunkat/helytartóságunkat. A világbirodalom következő lépése ezzel szemben a szellemileg megrontott társadalom legkorruptabb példányainak megkeresése és hatalomra segítése. Amikor ez megtörént, ő írja a játékszabályokat, s ekkortól kezd aktívabb szerepet vállalni a hódítás alatt levő ország gazdaságában – megszerzi magának a termelőeszközöket. Végül, fizikailag, csak akkor megy oda, amikor már semmilyen ellenállást nem tapasztal, s amikor gazdasági szempontból már úgyis övé az ország.

Mindennek az alapja tehát a szellemi romlás. Így tehát nem nehéz kitalálni, hogy egy hódító biodalomnak miért duplán érdeke a proletarizáció, tehát hogy minél kevesebb legyen az önálló ember, s minél több a nyomorult, tehetetlen emberállat. Mert nem csak fizikailag tehetetlenek a proletárok, hanem szellemileg is, megfelelő szellemi háttér híján felfogni sem képesek, hogy mi történik velük, így, még ha fel is hecceli őket valaki (általában pont a hatalom, különböző okokból), és az utcára áramlanak, tehetetlen dühükben csak törni-zúzni tudnak céltalanul, majd kiélvén magukat, hazamennek, hiszen fogalmuk sincsen, kik, hol, mit, hogyan, és miért csinálnak velük, nemhogy arról, hogy ez ellen milyen lépéseket lehetne tenni. Az egyetlen veszély az, hogy mivel a helyzetet átlátó emberek száma nullára semmiképpen nem csökkenthető, támadhatnak a semmiből népvezérek, akik élére állnak a folyton elégedetlen proletariátusnak. Ennek talán legfőbb ellenszere az iskola, a proletárgyerekek korai védőoltása tudás ellen. A proligyereknek természetesen prolitanár kell, a tehetetlen, elnyomott kisember, aki halálosan élvezni fogja, hogy végre hatalma van valaki felett, ha más nem, hát harminc megszeppent hatéves felett. A felnőtt proletár gyűlölni fogja azt, aki többet tud és ért nála, s ezt a tudást meg is akarja osztani, hiszen az ilyen ember kora gyermekségének tanár-archetípusát testesíti meg.

Ezek után teljesen érthető, hogy minden idők legpusztítóbb hódító hatalmának, a bolsevista diktatúrának miért a proletár volt az eszményképe, s miért üldözte a fizikai és szellemi gazdagságot. A proletár-létforma a telepes civilizáció végletekig eltúlzott önparódiája. Mennyiségben méri még önmagát is, hiszen a pedrett bajszú, bolsigyűlölő hazafiaktól halljuk legtöbbet, hogy „fogy a nemzet”, miközben ötször annyian vagyunk a Földön magyarok, mint ötszáz éve, az ország történelmének delelőjén.

A mennyiségi embergazdálkodás egy nagyon fontos alapja, hogy a megfelelő alapellátást biztosítani tudjuk a proletarizált tömegeknek. Ennek alapelve már az ókori rómában megszületett: panem et circenses, vagyis ha élelemre nem is (hiszen itt életről már csak feltételesen beszélhetünk), de egy alapvető mennyiségi üzemanyagra mindenképp szüksége van a proletárnak, ahogy egy minimális „szellemi” tevékenységre is (magasabb szellemi tevékenységet gátló agylekötő stimulációra). Az utóbbit a jelenkor technikai feltételei mellett olyan könnyű biztosítani, olyan hihetetlen változatosságban, hogy kár is részletezni. Az előbbinek azonban ma is ugyanaz az eszköze, mint kétezer éve volt: a gabona. A hódító birodalmak a minőség helyett a mennyiséget preferálják a mezőgazdaságban is, a biodiverzitás helyett a hatékonyságon van a hangsúly. Néhány fajta, igénytelen növény termesztése, elsősorban fűfélék, melyeknek a magját fogja fogyasztani a proletár. Persze az ilyen emberekből hihetetlen teljesítményekre képes, herkulesi hősök nem lesznek a csatatéren, de hát a sorkatona mennyiségi katona. Az nyer, akinek később fogy el. A ravaszt meghúzni pedig kenyéren is lehet.

Ha körülnézünk a XXI. század valóságában, azt láthatjuk, hogy bizony egy hódító birodalom proletárjai vagyunk. Alig akad közöttünk, aki nem kényszerül áruba bocsátani magát, de egyrészt ők is általában ugyanúgy prolitápon nőttek fel, másrészt stabil, gazdag egzisztenciát általában még ők sem tudnak örökül hagyni gyermekeiknek, mert mindannyian egy globális nagytőke monopolisztikus, behozhatatlan versenyelőnyével állunk szemben. Mindannyian egy agylekötő rendszerre vagyunk megszokás-szerűen rácsatlakozva, és szinte mindannyian mennyiségi táplálkozást folytatunk – még az is, akinek a minőségire módja lenne fizikailag, mert már szellemileg nem tudja, hogyan kellene csinálni.

Hódító globális birodalom – nincs ebben valami ellentmondás? Mit akar meghódítani ez a birodalom, miért tenyészti a katonákat, mikor már minden talpalatnyi föld ezen a bolygón az irányítása alatt van? …Igen, Oroszország is. Igen, Kína is. Igen, a muszlim világ is. Mutass egy országot, amelynek a vezetője nem öltönyben van és nem autóval jár, és én mutatok egy országot, amelyik még nincs megfertőzve a globális vírussal. Az ellenségeskedés csak a kegyencek szintjén megy, marakodás a koncon a középszintű vezetők között, felül egység és „rend” (rendszer) van. Ugyanúgy látszat ez, mint a folyamatos fenyegetés, hogy az emberiség létszámát majd ennyire meg annyira csökkentik. Meradzsordzsgájsztón. Ott van az már vagy tíz éve – közben még újabb egymilliárddal nőtt a létszám. Mondhatnánk, hogy a „harmadik világban” sokan éheznek, és az nem számít bele a kenyéren és cirkuszon tespesztett proletárlétszámba, node gondoljunk bele: ha az emberiséget folyamatosan szaporítják, és közben nagyjából béke van – esetleg gyarmatközi belső hódítás zajlik pl. Irakban vagy Palesztinában, de a birodalom már kifele nem terjeszkedik, mert nincs hova – akkor mégis készülnek valamire, nem? És amikor ennek eljött az ideje, nem a „harmadik világ” gyermekei fognak a legjobban örülni, hogy tiszta ruhát kapnak, kenyeret, mobiltelefont – és fegyvert? Nehéz dolga lesz Afrikában egy „globális toborzóirodának”, ha majd önkéntesek kellenének az Új Világba? Mert nyilván, ha valahol hódító háborúra készülnek, az nem ezen a bolygón lesz, az óceán mélyén lakó emberkék ellen, hanem egy másik bolygón, egy másik rendszerben. Ha az a bolygó lakható, akkor lakott is. És akkor el kell foglalni erővel. De ez még mindig kisebb ráfordítás, mint átterraformálni egy lakhatatlant. Az egyéb előnyökről nem is beszélve.

A fentiek gyakorlatilag új megközelítésből mutatták be ismét, amit már >korábban leírtunk<. Lehet bizonyítékot követelni, de gyakorlatilag mindez a szemünk előtt történik – ám erről is >volt már< szó. Aki mindenáron egy adott kereten belül akarja értelmezni az eseményeket, az mindig falakba fog ütközni, mert az oksági szálak kivezetnek a kereteken. Az ismerős, a megtapasztalt – a földi kereteken. Aki az emberiség jövőjét a földön képzeli el egy orwelli rendőrállamban, melynek egyetlen célja, hogy minél tovább fennmaradjon változatlan formában (bár szerintem azért az Irányítókról ennél egy kicsit többet feltételezhetnénk…), az sosem fog magyarázatot találni arra, hogy a rendszer urai miért nem állítják meg >a környezet pusztítását<. „Hát nem értik meg, hogy együtt fognak pusztulni a bolygóval?!” – hallgattam egy szenvedélyes kitörést nemrég Bogár Lászlótól, aki perceken át ecsetelte, mennyire „végtelenül cinikus”, hülye és ostoba ez a „neoliberális globálnyik pénzbirodalom”. Nem az. Csak annak a szemében az, aki nem tud tíz évnél nagyobb távban gondolkodni. Valójában ez a hatalom pontosan tudja, mit akar. Nem csupán túlélni, hanem terjeszkedni. Minden, ami Mátyás király halála óta történt a Földön (ez nem véletlen, de erről talán majd máskor), egy közel nyolcszáz éves terv része, amelynek nagyjábóli lefolyásával már tisztában is lehet, aki a 2012 blogot teljes hosszában végigolvasta, aki pedig >Kereszt a Koronán< című előadásomat látta, már arról is tud valamit, hogy mi a terv végső fázisa. Ez a terv is persze csak egy mozzanata egy nagyobb tervnek… amely pedig egy még nagyobbnak – a fő terv pedig már évmilliókban gondolkodik.

331 komment

Címkék: forradalom globalizáció környezetvédelem iparosodás ipari űrutazás imperializmus technológiai borg proletárdiktatúra térhódítás űrkorszak Lenin környezetpusztítás

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr966226010

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

prágagyár 2011.02.22. 13:58:45

BTW, Alien, ezt Neked ajánlom :) http://www.youtube.com/watch?v=o2-5R2gVWW8

M.A. 2011.02.22. 13:59:53

"nehogy megköszönd, hogy belinkeltem egy másolómajmot" - ja köszönöm, azt hittem, hogy még neki volt pofája belinkelni magát.

M.A. 2011.02.22. 14:08:42

"Éppen ezért igenis közpénzből kell támogatni a művészetet." - csak nem azt a "művészetet", amit ma támogatnak. Aliennek annyiban igaza van, hogy akiket ma futtatnak, tényleg nagyobbrészt semmirekellőek, de még amelyik tehetséges, az is elkurvul ebben a miliőben (Alföldi, Kern, Antal Nimród, stb.). Ezt kéne megváltoztatni, megszüntetni a kontraszelekciót meg azt, hogy azt nézik, kinek a kije vagy, nem azt, hogy mit tudsz letenni az asztalra. 7 éve van fiókban egy olyan kaliberű színdarabom, amilyenből max 5 évente születik egy darab magyar nyelven. Az egyetlen baja, hogy nagy kiállású darab, csak nagyteremben, emeletes színpadon lehetne megvalósítani, több millió forintból.

Rics 2011.02.22. 14:17:13

M.A.: Én ebben a közegben mozgok. És pontosan tudom, hogy amit most készülnek támogatni, az nem hogy rossz művészet nem lesz, hanem egyáltalán semmilyen művészet sem. Hanem a leghígabb fos, ami csak létezik. Mi számít elkurvulásnak? Az, hogy Alföldi csinál egy baromi jó Nemzeti Színházat? Vagy hogy régebben műsort vezetett? Vagy itt most művészi értékekről beszélgünk inkább? Ez egy összetett kérdés, nem lehet ennyivel elintézni. Amit betiltani kéne, az a Való Világ és a többi hasonló szenny, amivel az embereket mérgezik. Ami mögött gondolkozás van, az már teljesen rossz nem lehet, legfeljebb nem ért vele egyet az ember. Ami a művészetek támogatására elmegy, jóval kevesebb, mint amibe a Celebvilág pénzelése kerül. Egy nagyszínpadi előadás összköltsége egyébként (persze ez sok mindentől függ, úgy mint résztvevők száma, díszlet, kellékek, helyszín stb) de simán belekerülhet 20-30 millióba. Átküldöd a darabot, amit írtál?

M.A. 2011.02.22. 14:34:08

Én meg ezt ajánlom: http://www.youtube.com/watch?v=PKuCVkJLaPQ Ez lesz a teknokratizmus+eugenika kombóból... Rics: elkurvulás alatt pl. azt a darabot értem, amiről a rádióban beszéltünk, a János vitéz "feldolgozást", amiben a tündérek kurvák, tehát amit te "híg fosnak" neveztél. "Ami mögött gondolkozás van, az már teljesen rossz nem lehet" - szerintem a hazugság veszélyesebb, mint a zagyvaság. Ami mögött sötét gondolat van, veszélyesebb, mint ami mögött nincs. A Star Trek veszélyesebb, mint a Való Világ. Lehet, hogy tanulni is lehet belőle a rosszról, hogy el tudd kerülni - de a Való Világnak is lehet annyi pozitív szerepe, hogy kontrasztot ad az értéknek.

prágagyár 2011.02.22. 14:47:51

'Mi számít elkurvulásnak? Az, hogy Alföldi csinál egy baromi jó Nemzeti Színházat?' - Te mi a retekről beszélsz?!? Az Alföldi Nemzeti Színháza "jó"??? Nem azért mondom, de nála öncélúbb előadásokat olyan sok pénzből megcsinálva még nem láttam színpadon. Ott van a Szentivánéji álom..kritikán aluli. Egy 80 éves nő meztelenkedik. Jujj de sokkoló, kb. ennyit tud a "remake". Legalább a Gyöngyössy Bence nem művészkedi túl a dolgot. Vagy valamit én nem értek? Jó lenne, ha megérteném...ismerem és értékelem az avantgardeot, a modernt, a poszt-modernt. Fluxus, Situationist International, az Artpool amit a Galántaiék csinálnak, mindben van valami, de amit az Alföldi csinál az szar.

Kang the Conqueror 2011.02.22. 19:41:48

"Felőlem filozofálgathat, meg írhat, költhet, filmezhet bárki" Alien, őszintén, téged hozott már lázba egy-egy zseniális és gyönyörű zenemű? Vagy éreztél már nyugalmat egy kellemes vers elolvasása után? Olvastál már egyáltalán valaha valamit is, ami szép? Ha a művészet az emberiség javát szolgálja és kikapcsolódást nyújt, akkor az támogatandó és ha valaki szívvel lélekkel csinálja, mert erre született, azt hiba lenne bedobni kapálni, vagy valami. Mert nem biztos, hogy azért nem akarja azt dolgozni, mert lusta, vagy ingyenélő, hanem mert igazi művész. "az meg kell a francnak" Semmi rossz nem lenne abban, ha valaki például zenéléssel keresi a pénzét. És nem Kozsóra, meg a többi majomra gondolok! Emjé: "Nem költőkről, írókról, művészekről van szó" Tudom, hogy kikről volt szó, de Alien ezeket is munkatáborba zárná, írta régebben. Prágagyár: "Remélem viccelsz." Szerinted? M.A.: " "csak nem azt a "művészetet", amit ma támogatnak" Ha hozzászólhatok, akkor ezzel egyetértek. Szerinted amúgy a tömeg (egy része legalább is, ami a TV nézést és a zenét, stb. illeti) annyira igénytelen, hogy benyelnek egy csomó szemetet, vagy valami más oka van? Egyébként milyen emberkék laknak az óceán mélyén??

Alienexperiment 2011.02.22. 21:01:47

Akkor kezdjük mindjárt azzal, hogy NINCS OLYAN, hogy valami NEM TUDOMÁNY! Megvárom, míg az input behatol a winchester katedrálba. A "lélek/szellem" kutatása nem hinném, hogy a hülyelilabölcsészek módszereivel lehetséges, ehhez nem kellenek alföldiroberták, meg pénzéhes filozófusok. Ezek semmi mások, mint a jelenlegi irányítás ölebei, esetleg (rosszabb esetben) kísérleti think-tank-jai. Zenében ott van Wagner, Beethoven, Mozart, Liszt, stb... ezeket lehet utánozni, ha már vannak , akkor másolni csak a legjobbaktól. Építészet: római-görög, és a 30-as évek bauhaus, és a hasonlók, a többi az valami elb*szott rémálomszerű horror.(az irányítás ölebei, a kaptárakat és piramisformát pl. nagyon szeretik) Egyelőre ennyi, a festészet és a színház, film az eddig csak mint szórakoztató és érdekesség kategória, nincs azon a színvonalon, hogy a zenéhez felérjen. (a költészet nem értékelhető, a szegénysorsú , nem elismert és ezért ideges költő, különböző nőkhöz írt jajgatásai nem érdekelnek, a sz*r helyzet elemzését meg már sokan megírták, most már inkább a megoldásról kellene írni, ha azt OKTATNÁK, már előrébb lennénk.) Az írok dettó, vagy önmagukat fényezik/sajnáltatják, vagy a rossz helyzetről írnak, nagyon kevesen jutottak el arra a szintre, hogy a MEGOLDÁSRÓL értekezzenek, ezek általában alig ismert vagy betiltott művek. (vagy pl. nehezen érthetőek ma már, és aki tud róla, az amúgy is képben van) Alacsonyabb szinten, de a komédia (szórakoztató művek, paródiák, stb..) az amihez tehetség kell, a zenén kívül, ezek nem igazán megtanulhatók. (vagy az izzadságszagú lesz) Festő, szobrász is tehetségfüggő, de messze nem akkora hatású, mint a zene.(illetve a mai technológia már ráver a legjobbakra is) Ha a tudományt komolyan vennénk, akkor azt kutatnánk, hogy mi az aminek hatása (mi is az a kisugárzás?) van, hogy tudjunk olyan szinten alkotni, mint a kivételes tehetségek. Ha nem lenne az irányítás, nyilván már régen nem itt tartanánk, nem vélelen, hogy esik a színvonal, ott tud csak jobb lenni, ahol a technológia be tud segíteni. (építészetben/zenében/filmben megvan az esély) Alienexperiment

Rics 2011.02.22. 21:21:56

M.A.: Nem értünk egyet. A János vitéz egészen zseniáls rendezés. Megjegyzem, kíváncsi lennék, hogy a fórumról ki mikor volt a Nemzetiben utoljára, vagy akár színházban stb... Nos igen, a János vitéz c. daljátékban a tündérország valójában nem más, mint kurvaság. Amikor olyanokról éneklnek benne, hogy amint elvágyódsz, elveszíted tündérországot, vagyis az egész scak illiúzió, teljesen jogos az elgondolás. Ráadásul a végén, mikor egy szűk dobozban, az első felvonás díszletében énekel JV, egsézen megrázó. Szóval, hagyjuk ezeket a közhelyeket, amiket a TV-ből nyomnak az idióta Jobbikosok, meg Pálffy Istvánok. Ez a vége már nem elsősorban neked ment... Prágagyár: Melyik Alföldi rendezésre gondolsz? A Szentiván már szerintem régen nem megy. Esetleg valami újabb? Oresztész? Magyar Ünnep? János vitéz? Bánk bán? vagy valami? Alien: Nagyon kíváncsi lennék, hány éves vagy, mert azok alapján, amiket írsz, körülbelül egy 16 éves lázongó kiskamasz belátásával bírsz jelenleg. A művészet nem a másolásról szól. Egy zeneszerző újat alkot. Ma már senki sem ír oylat, mint Bach, Mozart, vagy Beethoven, mert az akkor volt, ma más van. Sok a parodisztikus elem (remélem lesz valaki, aki érti, ez a zenében mit jelent) de alapvetően abból írnak, ami ma van. Építészet: hmm meg még van egy pár azon kívül, amit írtál. Nem tudom, hogy Gaudi neve mond-e valamit? stb. Erről ennyit. "A költészet nem értékelhető" - Bassz... kösd magad egy géphez. Ady? Madách? Babits? Kosztolányi? Homérosz? Nietzsche? Rimbaoud? Hol élsz ember?! Ugyanakkor azt hiszem teljesen felesleges vitatkozni. Egy olyan magad által kreált zárt világban élsz, ami abszolút kirekeszt mindent, ami rajtad kívül van, teljesen értelmetlen mondani bármit is, meggyőzhetetlen vagy. Elárulom, nem azért, mert te már tudod a megingathatatlan tutit. Az alföldirobertázást meg kikérem magamnak.

spike 2011.02.22. 22:25:14

"illetve a mai technológia már ráver a legjobbakra is" ez alatt mit értesz? Amúgy meg Beethoven és Mozart ide vagy oda, ők is csak hallották a dallamokat, nem ők csinálták :)

catsword 2011.02.22. 22:37:17

Kulturavita: A Ualföldit én rég szerettem és tiszteltem, pár éve nem érdekel, amit csinál. "elkurvult" mondhatnám, de én nem követtem a színvonal-változását, ezért mondom azt, hogy nem érdekel amit csinál. Persze érdekel, de amiket látok belőle részletek, meg ahogyan újabban (5-6 éve) megnyilvánul, az már messze van attól a művésztől, akit én tiszteltem addig benne. Építészet- nem értek hozzá, de az elgondolkoztató, hogy praktikusság és hasznosság alapján mi mindent létre tudnak hozni. A modern épületek szépsége és lelke pedig fémes és gépies bármelyik eddigi kor stílusához képest. Megélhetési művészek voltak a barlangrajzolók is, és az esőcsináló táncosok. Szerintem nincs nem megélhetési művészet, már azok között, amiket kortársként ismerünk. Bár megkockáztatom, akiket haláluk után fedeztek fel, azok is a megélhetésükért festegettek (pl.) addig, csak épp nem olyan áruk volt mint ma. (azaz egyéjszaka szállásért, egyhavi kajáért vagy ilyesmi, adott egy festményt.) írók költők: a lélek útvesztőinek a kulcsos emberei. Kevés élt meg csak abból, hogy írt. Ergo legtöbben írás mellett ugyanúgy gályáztak mint bárki más. legfeljebb a kisebb igények miatt kevesebbet. A zene. Nos az kell. :). Viszont ha nem is küldeném el őket gályázni, én sem "támogatnám" államilag meg ilyenek. Ami kifejező, azt megnézik-értik-akarják az emberek. Nem kell támogatni. Shakespeare darabokat is kezdetben vásárokban meg szekéren berendezett színpadon játszottak. Akkor "olcsó és népi szórakoztatóipar" volt, most meg "klasszikus". A VV-ket meg azok tartják el, akik elhiszik hogy ha valaki képernyőre kerül 3 percre, az már sztár lesz. Igazuk van,az lesz, 3 percig. A tévét nem ezekért a 3 percekért "tartja" :) az ember.

catsword 2011.02.22. 22:42:19

És hogy magamnak ellentmondjak: az ilyen silány műsorok azért futnak mégis, mert az emberek azt nézik és abból választanak, amit a "legelérhetőbbé" tesznek a számukra. De erre is van megoldás: lehet azt is választani hogy nem nézel semmit és olvasol vagy beszélgetsz a bárkiddel, vagy támogatos te magad a kiválasztott magyar művészedet és elmész a koncertjére/darabjára/kiállítására, stb.

Rics 2011.02.22. 23:33:10

Catsworld: Ahhoz, hogy az emberek a magasabb, összetettebb, többszörösöen átgondolt dolgokat megértsék, nevelni kell őket. Ha ez nem történik, mindig az olcsó musicalek, és magyarkodó operettek lesznek a menők. Nem az a menő, amire az emberek azt mondják, hogy az. Ebbe energiát kell fektetni. Shakespeare darakoat kezdetben sosem játszották vásári komédiákon. Londonban mutatták be mindet a Globe színházban és a Hamelt, a Lear, a Rómeó, a Coriolanusz és a többi már akkor is klasszikus volt. Ugyanis az értéket nem utólag fedezték fel, és nézték bele, hanem benne volt már akkor is, ahogy a Máté Passió is klasszikus kezdettől fogva.

Alienexperiment 2011.02.22. 23:46:06

Nem sikerült felfogni, pedig vártam, hogy az input behatoljon a wincseszter katedrálba. A művészet nem a másolásról szól. Egy zeneszerző újat alkot. Ma már senki sem ír oylat, mint Bach, Mozart, vagy Beethoven, mert az akkor volt, ma más van. WTF??? (tényleg, ma kozsó van, meg kortárs művészet) A TEHETSÉG mióta köthető korokhoz? (tipikus liberós duma, azt hiszik, akkor régen, mindenki hülye volt, elvégre nem volt mobiltelcsi, meg f*szom, ma meg mindent jobban tudunk. Akkor írjon már valaki egy olyan szintű zeneművet, mint régen egy süket vagy egy 5éves) Én még csak 9éves vagyok, de már jobban átlátok a manipulációs technikákon, mint te. Az építészet nem azt jelenti, hogy érdekes, de értelmetlen, és funkcióját nem ellátó valamit összehányok. (az épületekben laknak, vagy dolgoznak, az nem egy dísztárgy, illetve a külalak nem mehet a FUNKCIÓ rovására, az energiahatékony épületeket meg sem említem, mert az építészek LEALACSONYÍTÓNAK érzik, hogy nemcsak az ÖNKIFEJEZÉSÜK lehet az adott épület! ELKÉPESZTŐ B+, mint egy primadonna, akinek ebédet kellene készíteni) A költők mondanivalója: NŐT AKAROK, szegény vagyok, nem ért meg a világ, a kor EMÓSAI gyakorlatilag, legalább viccesen fognák fel, akkor értékelhető lenne, (Romhányi) de ők komolyan gondolják, MEGALOL. Akik meg rávilágítanak a problémákra, azok meg rejtve teszik, hogy ne értse , csak az, aki már amúgyis képben van, tehát FELESLEGES amit tesznek. Kb., mint egy újabb valóvilág műsor. (a legelső volt a kísérlet, a többi már a profit) A festők a kor fotóművészei voltak, a szobrászok ugyanez 3D-ben, a technológia átlépett rajtuk, ma lehetnének a kor belsőépítészetének a részei. És igen, a kÖNYV egyszerűen információs médium, a technológia átlépi, ha tetszik, ha nem, a papíralapú könyvek (ami megmarad) régészeti érdekességek, műkincsek lesznek. Ajánlom a PERSONS UNKNOWN c. sorozatot, tipikus patkányteszt, érdekes végkifejlettel. Érdekes, hogy a liberósok mennyire ragaszkodnak a költők, írók, "művészek" önmegvalósítási "szabadságához", már ha azok beleillenek a liberós világképbe. (és mennyire ellenzik a családot, mint egységet, a nemzetet, függetlenséget, önnellátást, önvédelmet, stb....) Alienexperiment

Kang the Conqueror 2011.02.23. 03:53:46

Alien, már megbocsáss, de te vagy tényleg ennyire ostoba vagy, vagy pedig tényleg 9 éves. (?!) Egyébként meg ne célozgass ilyen "irányítás ölebei", meg "liberósok" beszólásokkal, mert marhára nem vagy képben, világos? Nyomod itt ezt a süket szöveget olyan dolgokról, amik csak a te fejedben életképesek. Teljesen bele vagy hülyülve a technológiádba... isten bizony azt kívánom, hogy söpörje el ezt a fene nagy technokrata világot egy egész bolygóra kiterjedő katasztrófa, hátha teljesen beleőrülsz. Ugyanis akkor húzni kell vadászni, meg földet művelni, és leírni mindent papírra. Akkor majd mondhatod, hogy felesleges. Áh, nem is érdemes veled beszélgetni... Kb. ez a lényege a mondandódnak e témában: ami nekem tetszik, egyedül az az értékes, a többi nem lehet az, mivel nekem nem tetszik. Gratulálok.

prágagyár 2011.02.23. 15:01:40

Szerintem akkora blőd dolog a zenét magasabb rangúnak/hatásúnak ítélni a szobrászat vagy a festészet felett, mint mondjuk kijelenteni, hogy a 'szőlő' jobb gyümölcs mint az 'alma'. Rics: Csak a Szentivánéjt láttam. Bőven elég volt. Öncélú, elcsépelt, és annyira ordított róla az arrogancia, még kevesebbnek is éreztem magam miután megnéztem, hogy őszinte legyek. Kicsit félek, hogy milyen silány minőségű lehet a mostani, általad is hígnak minősített feltörekvő hullám. Legutoljára színházban a Bárkában voltam, szeptemberben. Valami modern volt, nem néztem végig, elvileg "tabutörő" akart lenni, valójában csak közönséges volt. A címére sem emlékszem, ilyen kardozós-lovagias-tanácsnokösszeesküvős volt Mucsi Zoltán főszereplésével. A darab fő humormotívumát abból igyekeztek meríteni, hogy sok nővel lefeküdtek már a szereplők és kinek milyen nemibetegségei voltak. Olcsó hatásvadászat. "Nos igen, a János vitéz c. daljátékban a tündérország valójában nem más, mint kurvaság. Amikor olyanokról éneklnek benne, hogy amint elvágyódsz, elveszíted tündérországot, vagyis az egész scak illiúzió, teljesen jogos az elgondolás." Micsoda? :D 1. Amint elvágyódsz, elveszíted a kurvaságot? Tudod milyen nehéz abból kijönni? :D 2. Az egész csak illúzió? :D A kurvaság? Ezt az Alföldi mondja? Lehet, hogy ő szeretné, hogy az legyen az övé...de ha egyszer nem az! Ne haragudj Rics, de az egész posztodban az esett a legjobban, hogy még Rimbaud nevét sem tudod leírni, de még a fáradtságot sem vetted, hogy utánanézz, ellenben jól hozzávágtad a 9 éves Alienhez, hadd okuljon. És még "te mozogsz -ilyen- közegben". Hát igazán büszke lehetsz magadra. Alien, a költészetet jól bezártad egy kis dobozba. Sokkal többet tud, mint gondolnád. Pl. ezt hova sorolnád önfényezés/nőéracsargás/derossznekem hármasodból? "Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton-változótól reméld a dicsőséget: bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják: legyen egyéniséged. Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti: vesd le nagy-költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség: akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket: táplálnak, melengetnek valahány világévet s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak, a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet, társukként megölelnek és megint messze szállnak." Vagy ha ez elsőre túl elvont, itt egy érthetőbb: "Ha majd valóra válik a népek óhaja (meglátom-e ki tudja?) ne formálják soha, jószándékból se ám, sem a bürokratákért archívumokká, sem a közgazdászokért bankszámlákká, sem a tábornokokért háborúkká: hadd formálódjék belőle virág s gyümölcs az ember legősibb álma képére és hasonlatosságára!"

prágagyár 2011.02.23. 15:13:01

Bocs Rics, nyilván jó arc vagy meg minden, kicsit elragadtattam magam. Az oltás nem neked szólt, hanem a közegednek.

spike 2011.02.23. 15:34:09

Egy jó vers ugyanúgy elgondolkodtathatja az embert, mint egy érdekes cikk. A filózás eredményhez vezet előbb vagy utóbb. Ráadásul a költészet nem csak egyszerű filozofálás, plusz hatásokat is nyújt a szavakkal való játék által. Élvezet és haszon egyben. (persze nem anyagi) Beethoven azért tudott alkotni még akkor is amikor már süket volt, mert abszolút hallással rendelkezett. A zene nem feltétlenül úgy születik, hogy játszol a hangszeren és "fú ez jó volt, leírom" hanem olyan lelkiállapotba kerülsz aminek hatására meghallasz egy dallamot. Ha pedig abszolút hallásod van, akkor ha hallasz egy hangot meg tudod mondani pontosan, hogy milyen hang. És mivel nem a füleddel hallod a dallamot, ezért gond nélkül le tudod írni. Ez a tehetség pedig nincs korhoz kötve. Így Mozart is tudott írni király zenéket már fiatal korában. Persze nyilván meg kellett tanulnia játszani, meg kottát írni, de ma is sok gyerek tudja ezeket. Tele van a youtube ilyen villámkezű törpékkel :D Viszont ezeket a gyerekeket korlátozzák, befolyásolják és ezzel elfojtják a tehetségüket.

2 2011.02.23. 16:22:39

két éves a blog

zui 2011.02.23. 16:35:35

Weöres Sándor Az érzelgésről Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szereteted válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. S ez: az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb; cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgősség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak akkor tud, hogy másik irányba gyűlölködik; vonzalma nyállal ken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs, önmaga kavargó formátlanságához mér mindent; akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördög-násza: Érzelgősség úrnő és Propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és mohón csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölccsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel, harapós fejét pedig a joggal, törvénnyel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége, a lelki talajtalanság és általános összezavarodás, innen ered: a kétfejű bestia mosolyából és könnyzacskóiból. Többet ártott, mint akár melyik szenvedély: a józan emberi mértéket összezavarta.

2011.02.23. 17:18:27

úgy hiszem vannak emberek, akik művésznek születtek, a művészetnek élnek és az eltartja őket, függetlenül attól, hogy az illető akarja-e azt, vagy sem. mások azért művészkednek, hogy megéljenek belőle. szeretik ezt az életformát, a jó fizetést, a lendületes életmódot, a sikert, hírnevet, egyéb izgalmakat, a kiváltságosság érzését. na, ezek a megélhetési művészek. ezzel ők is tisztában vannak és igyekeznek is úgy tenni, mintha nem érdekelné őket a pénz, próbálják rejtegetni a vagyonukat és a keresetük mértékét több kevesebb sikerrel. (már amelyik. aki nem, az nem is "művész" hanem celeb). mondhatod, hogy a megélhetési művész is művész, de azzal magát a művészetet alacsonyítod le. művészetként ma már szinte bármi eladható, hála a "feltörekvők" propagandájának, ma már szinte mindenki művésznek képzeli magát és ha odaken néhány színes pacát egy vászonra, vagy kiáll pucéran a színpadra a p*csét himbálni, máris elvárná, hogy dollármilliókat kapjon érte. valójában a művészet próbálkozás olyasvalaminek a kifejezésére, ami túl van az emberi értelem határain. szerinted az alföldi ezeket a határokat feszegeti? aligha. a kortárs művészet nem más, mint elbaszott és céltalanná vált létünk érdekesebbé tételének egyik hitvány megnyilvánulása. szóval el lehet fogadni a megélhetési művészek létjogosultságát, mert sokak szerint nem igazán kivehető a határvonal a művészet ill. a giccs között és nem tudom miért akarná bárki is elvenni tőlük azt az érzést, hogy lelkileg kifinomultabbak lettek egy olyan színházi darab megtekintése után, ahol oberon egy hatalmas műf*szon furulyázik. attól, hogy valami eredeti, még nem lesz művészi. (habár lehet, hogy a hangulatkeltésnek és botrányokozásnak is megvan a maga "művészete".) a művészet az élet misztériumáról szól, nem a mindenki számára nyilvánvaló sekélyes és/vagy ordenáré gondolatok jól kifundált előadásáról. a művészet maga a halál. az igazi művész belehal alkotásába. a többit kéretik nemes egyszerűséggel a szórakoztatóipar, vagy az iparművészet kategóriájába sorolni. ui.: az egyéni stílus önmagában még nem művészet, bármilyen ritka madár is mostanság. nem kell hasra esni minden parasztvakítás előtt.

st.anger 2011.02.23. 17:19:03

na, a név megint lemaradt.

M.A. 2011.02.23. 18:15:31

"két éves a blog" Igen, ez meg annak szól, akinek: http://www.youtube.com/watch?v=z3yHzQ21EHI

csakugy, mint 2011.02.23. 18:34:26

csakugy, mint az egesz blog osszefuggesekre kihegyezett elmeju ember blogja, nem hiszem, hogy veletlen

M.A. 2011.02.23. 18:50:58

Khm, házirend 5.§ első bekezdését itt egyre gyakrabban kerülgetik...

emjé 2011.02.23. 19:33:19

"Ne haragudj Rics, de az egész posztodban az esett a legjobban, hogy még Rimbaud nevét sem tudod leírni" Kösz prágagyár, hogy helyettem is szemétkedsz...:-) Miután Rics (2011. február 22. 21:21:56) leidiótázta a jobbikosokat, igazán nem értettem, miért hivatkozik Gaudi Nagy Tamás jobbikos képviselőre. "Nem tudom, hogy Gaudi neve mond-e valamit?" Nem túl sokat. Hacsak nem az Országgyűlés Interparlamentáris Uniójának magyar-izraeli baráti tagozatának elnökére gondolt. De ha a katalán építészre - Gaudíra - gondolt, akkor azért mond ezt-azt...

Rics 2011.02.23. 20:23:55

Rimbaud. Gaudí. Elnézést a helyesírási hibákért, ám azt hiszem elnézhető, mivel 1) indulatosan írtam, 2) az ember nem írja le ezeket a neveket naponta, és igen, elbizonytalanodik olykor, vagy a hév hevében leírja rosszul. Erről ennyit. A János vitézre: az egészben érthetetlen számomra, hogy miért baj, ha a Tündérország egy metróaluljáróban játszódik és kurvák vannak benne? Láttad az előadást? Akkor bizonyára értetted, hogy a felvonások díszlete milyen változásokon megy keresztül. I: Majdnem a száz évvel ezelőtti eredeti díszlet mása, ugyanolyan vetítéssel. (Megjegyzem, eredetileg Fedák Sári játszotta a János vitézt, ez az enyhén leszbikus vonal az nem erkölcsromboló? Vagy itt elfogadhatjuk a jelrendszert, de egy meleg színházigazgatónál meg nem?) Ebben a felvonásban elképesztően sok, hogy pofátlanul "JÁNOS VITÉZES" az egész. Amin fel kéne háborodni, az a zászló, ami akkor, mint a színpad, meg amikor kilyukasztják középen. De mivel ha jól értem, a János vitézt nem láttad, csak azt szajkózod, amit a médiában, bizonyos politikai oldalról nyomnak. II: A francia udvar, karácsonyfadíszekből. A GICCS csúcsa. III: Meghal Iluska, az előző felv. végén, törés. lecsúszás. János vitéz élete a fényből a legaljára megy. Tipikis hőstoposz. A hős megjárja a poklot, eze setben azt a lelki-poklot, hogy az egykori, otthoni szerelme, már nem olyan, mint volt, a körülmények sem olyan, ezért a szerelem sem működhet. Tapasztalatokban gazdagon hazaér, és már tudja, hogy amit korábban a világnak hitt, az csak egy kis doboz, de ő ott boldog, még Iluska nélkül is. Ezt jelenti a kurvaság. És még annyit fűznék hozzá, hogy a János vitéz c. daljátok nem Petőfi Sándor írta, hanem Kacsóh Pongrác, aki matematikus volt, és valójában a legolcsóbb zenei közhelyekből áll az egész darab. A szöveget pedig kocsmában írták, kb úgy, hogy körbeadogattak egy lapot, és a következő, mindig csak az előző sort látta. "A fuszulyka szára, fölfutott a fára, az én édes galambomnak, csókra áll a szája." Hát... akinek ez költészet... Ezek után nem értem, miért ne nyúlhatna egy modern rendező akárhogyan a darabhoz. Az pedig, hogy milyen volt a Szentiván, nem minősíti, hogy milyen most egy Alföldi rendezés. Az emberek érnek, változnak. Spike: jó amit írsz, én is így gondolom. Azzal egészíteném még ki, (és ez most nem neked szól) hogy egy alkotás mindig reflektál a korra, amiben született. Ha nem értesz egy képet, zenét, írásművet stb. akkor 1) nincs meg a kellő műveltséged, hogy értelmezni tudd az alkotást, 2) pont valami ilyesmi volt az alkotó célja, hogy szóljon, "hahó, baj van. a világ értelmetlen" St.anger: Alapvetően egyetértek, de nem szeretem az olyan sztereotípiát, hogy rossz, amikor valaki kiáll a pöcsét lengetni. Példának hadd hozzam fel a Katonás Ivanovot, ahol Fekete Ernő az egyik éjszakai jelenetben egy szál atlétában seggel ül a zongora billentyűire kínjában. Csodálatos jelenet. Minden elárul Ivanov állapotáról. Nem kell feleslegesen prűdnek lenni, mikor a meztelenség 1) természetes állapot 2) mindenhonnan ez jön evled szemben az utcán. Ha meg egy előadás annyira olcsó, h a meztelenséggel akarják megmenteni, azt véletlenül sem nézném meg. De nem a meztelenkedés miatt. Ja, és a művész nem hal bele minden alkotásába. Valamibe igen, valamiben pedig nem. A művészet munka. Csak részben lélek, más részben ugyanolyan technikai fogásokat tartalmaz, mint mondjuk egy asztalos tudása. Én nem láttam ezt a bizonyos Szentivánéjit, úgyhogy nem nyilatkoznék róla, így látatlanban csak annyit jegyeznék meg, hogy semmi kivetnivalót nem látok egy műfaszban, mert egyfelől Oberon és Titánia, Pukk, meg a többiek tündérek, bármilyen megjelenésük lehet elemelt, ráadásul O. és T. között ha nagyon egyszerűen nézzük a legnagyobb baj, hogy O. nem b.ssza meg Titániát rendesen. Titánia mérges, családi viszály. A lényeg, h indokolt volt-e adott esetben egy ilyen eszköz használata, vagy pusztán polgárpukkasztás. Ez utóbbival sincs feltétlen baj, csak a helyén kell kezelni a dolgokat. Azt hiszem mindenre válaszoltam, amire akartam, remélem nem ejtettem újabb hejesírási hibákat.

emjé 2011.02.23. 20:49:02

"remélem nem ejtettem újabb hejesírási hibákat." Ejtettélbazmegdehaggyuk:-) Reflektálnék én sokmindenre, de nem fogok. Mert jó végre olvasni a kétsoros vakkantások helyett a végre bő lére vett szenvedélyes sorokat a zenéről, a művészetről, színházról, köcsög rendezőkről (akkor is szénbánya:-) és arról, hogy egy kib@szott versről kinek mi jön le.

Rics 2011.02.23. 20:55:50

Az utolsó sorom azért erősen önironikus volt...

gyuffantó 2011.02.23. 21:08:53

lehet Magyarország virágzása egy kápolna építésnyire van? http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2010-december/vilag-kiralynoje

gyuffantó 2011.02.23. 21:20:08

tessék MTV-s műsor a témában http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/01/31/18/Atjaro_2011_januar_31_.aspx

Alienexperiment 2011.02.23. 22:09:43

Bőcsészek készüljetek: http://olajcsucs.blogspot.com/2011/01/hamis-tortenelem-hamis-nemzeti-hosok.html A 2012 blog azért picit gondolkozzon el, miért lehet mindenhol petőfi s. utca, és kossuth utca? (Széchenyi már kevesebb) Ha már ideológiagyártók, akkor lehetne Raymond F. Jones utca, Roger Dee, vagy Jack Williamson utca, vagy hogy a műveletlenebbek is értsék, pl. A.C. Clarke u., de nem, ez mind semmi, egyetlen zavarosfejű 20éves éretlen költő lenyomja mindet, akinek ez nem gyanús, az nem lát ki a fejéből. (és az említett írók egyike sem nőkhöz óbégatott, meg fogadott be mindenféle vakolós francia ideológiát, viszont átlátták az egész bolygó problémáit, és még MEGOLDÁSOKAT is felvázoltak) Alienexperiment

Alienexperiment 2011.02.23. 22:15:54

Sajnálatos, de a kit kit qúr meg szintre nem tudok lealacsonyodni, (kultúrának meg nem nevezném) de ez a legegyszerűbb, mindenki qúrjon meg valakit, és az összes probléma meg lesz oldva. (fogd rá a nyuszira) Valószínűleg a tojásfejű alienek a bolygót, mint egy ritka degenerált realitysót figyelik elszörnyedve, hogy van még lejjebb is? Hogyne lenne, elég elmenni a színházba, vagy bekapcsolni bármit, kinyitni egy verseskötetet, vagy úgynevezett szépirodalmat olvasni. Alienexperiment

emjé 2011.02.23. 22:37:52

"mindenki qúrjon meg valakit, és az összes probléma meg lesz oldva. (fogd rá a nyuszira)" Alien, én igazán szívesen veszek részt az összes probléma megoldásában, de a zátellenben lakó, nagyszemű, mosolygós tűzoltóné asszonyról ugyan ki hinné el, hogy a nyuszi járt nála? Használhatóbb alibi...?

Rics 2011.02.23. 22:44:15

Alien: az utcanevekkel egyetértek. Petőfi hol lenne ma, ha nincs a forradalom? Kossuth meg egy gyáva faszként viselkedett a végén. Stb. Senki nem kérte, h alacsonyodj le a ki kit kúr meg szintre. Nem is teljesen értem, ezt minek a kapcsán hozod fel, a művészet nem teljesen erről szól, bár ne felejtsük el, hogy az egyik legfőbb emberi motivációs erő, mindig is a szexus volt és az is marad. És ezzel nincs is semmi probléma. Valószínűleg a tojásfejű Alienek is szaporodnak valahogy, vagy tudnak egymásnak örömet okozni, ha erre nem képesek, akkor kösz, inkább választom a Föld nevű porfészket.

Alienexperiment 2011.02.23. 22:50:32

Az már nem az én gondom emjé, én emigrálok valamelyik bolygóra, ahol nincsenek utcák elnevezve költőkről, és nem őrült filozófusok találják ki, hogy mi legyen. Addig is, a művészet egy kritikus szemszögből: http://szenbanyasz.blog.hu/ A festőnő bosszúja, kiszabadult bányászok, evés ivás dugás, meg a megélhetési bűnözés a festészetben különösen jó, kár, hogy a költőkről , írókról nincs szó a blogon. Alienexperiment

Rics 2011.02.23. 23:08:32

Elég szellemtelen blog. Viszont még nem hallottam Tunickról, akit ezen a csodás helyen fikáznak. Rákerestem a képeire baromi jó egy csomó belőle. Legalább ennyi haszna volt a belinkelésnek...

emjé 2011.02.23. 23:18:48

Hja kérlek, miután ilyetén mód oldatnád meg velünk a problémát, te egyszerűen csak lelépsz egy másik bolygóra, mint qrva a díványól... Én meg naphosszat magyarázhatnék a főhadnagy úrnak a bolyhos farkincájú húsvéti nyusziról, meg valami szökésben lévő ismeretlen felbujtóról. Így már valóban nem a te problémád...:-)

prágagyár 2011.02.24. 00:06:02

Zui: Köszönöm.

Alienexperiment 2011.02.24. 10:21:56

Ki tud sokat Wilhelm Reich-ről, Rudolf Steinerről, és az éterkutatásról? (az elektromosságnak több fajtája van, amit mi használunk, az a természetben nem található meg, és a Rudolf Steiner által ismertetett 4-ből 2-nek a nem szerencsés kombinációja, ezért ráz pl.) Várok linket a HIDEG ELEKTROMOSSÁGRÓL, ide, vagy emailbe. Lindemann szerint a hideg elektromosság az elektromosság egyik tiszta formája (a 4-ből), és ERRE nem érvényesek a már felállított törvények (Ohm, Maxwell, stb...) ezért nem úgy viselkednek azok a berendezések, amik ezt használják. (overunity jelenség, szupravezetés-szerűség, stb..) Alienexperiment

M.A. 2011.02.24. 11:25:04

Ha a művészet neked cska az evés, ivás, dugásról szól, az azért van, mert eddig terjed a felfogógépességed. Ezért is vagy oda annyira a technológiáért. Mert az viszont tényleg csak az evés, ivás, dugás hatékonyabbá tételéről szól, az állati létszükségleteink kielégítését teszi egyszerűbbé. (Nem kell lemenni a patakhoz vízért, elég kinyitni a csapot, stb.)

Rics 2011.02.24. 11:34:44

Alien: ha ezek valóban léteznek, nem csak urbánlegendák, akkor miért nem csinálják meg? Rengeteg youtube videó van fent mindenféle ingyenenergia-gépről, meg új technológiáról, de érdekes módon, amint nekiállsz megcsinálni, nem megy. Vajon mi az oka ennek?

M.A. 2011.02.24. 11:46:06

Erre már leírta a választ százszor: "mert amint valaki megcsinálja, rögtön elviszik és eltüntetik és megölik és bezúzzák!"

Rics 2011.02.24. 12:10:08

Unokaöcsém épített egy pszi-kereket. Nem működött. És nem is vitték el.

prágagyár 2011.02.24. 12:25:01

Én sokat tudok a Wilhelm Reichről és csodálkozom, hogy őt nem büdöshippized le.

catsword 2011.02.24. 13:10:26

Rudolf Steinerről milyen ügyben kell mi? (életfilozófia, pedagógiai módszer, élete és munkássága....?)- amúgy elég felkapott lett mostanában, szerintem még neten is össze lehet olvasni róla a fontosabb dolgokat.

bananajoe 2011.02.24. 13:32:20

Foglalkozik itt valaki Zen meditációval vagy Zen Buddhizmussal? Ha igen akkor leírhatná a tapasztalatait :)

Alienexperiment 2011.02.24. 13:55:46

A TECHNOLÓGIA a valóság művészete, (most találtam ki) csak itt megmutatkozik egyből, ha valaki hazudik, vagy kókler. Steiner írásait keresem az ÉTERREL kapcsolatban, (ő 4féle éter/elektromosságról beszél) de a tojásfejű alienektől kapott infók is azt mondják, hogy az ELEKTROMOSSÁGNAK több fajtája van,(9-et mondtak) mi ebből ismerünk kettőt, használunk egyet. (a HIDEG elektromosságot nem használjuk, de már láttuk, a villám sem az amit használunk, mert abban van életerő elektromosság is,(ezzel kísérletezett Reich) okozhat olyan elváltozásokat, ami nem magyarázható, igaz a közönséges nagyfesz is, de nagyrészt a forró elektromosságot ismerjük és használjuk, erre igazak a felállított törvények) Egy ismeretlen tudományt próbálnak használni az "ingyenenergia" kísérletek, de mivel nincs aki le tudná írni a törvényeit, (Tesla kísérletei a legjobbak eddig, 100évvel ezelőttről) csak próbálkozások vannak, mint 200 éve a Galvani békacombbal, az irányításnak meg érdeke, hogy maradjon a tudatlanság, így könyebb kézbentartani a tömeget. (víz, gáz, villany) (persze az AREA51 már használja, de az nem kerülhet köztulajdonba, kíváncsi leszek, mikor jönnek elő vele) Alienexperiment

Diodara 2011.02.24. 13:59:25

Nézz Adyashanti előadásaiból párat! Nekem viccesen telt az utóbbi pár hét, hónap, néhány naponta megnéztem egy-egy videóját, amiben elmondta azt, ami előtte való napokban történt velem. :) Úgyhogy jó néhányat végigröhögtem, de mond hasznos dolgokat.

Alienexperiment 2011.02.24. 14:24:55

Ha valaki 100%-ban megismételhető kísérletet akar, nézze meg Dr. Konstantin Meyl (osztrák!) fizikus prof. KÍSÉRLETEIT (nem csak beszél!!), meg is lehet venni KITben a cuccot, oktatási célokra(!!!) nehogy valaki gyakorlati hasznosításon gondolkozzon, mert megüti a bokáját. (Tesla Longitudinalis hullámok) http://video.google.com/videoplay?docid=-4615804709108706714# Alienexperiment

bananajoe 2011.02.24. 14:58:17

Még egy tökoff kérdés, de ezen gondlkodok néhány napja: léteznek kísértetek? Mert ugye ha meghal a személy, a lelke folytatja tovább létciklusát és új testet ölt, stb. De akkor mik a kísértetek?

M.A. 2011.02.24. 15:20:56

Azok, akik nem tudnak továbbmenni, annyira ragaszkodnak az anyagi léthez. Mehetett volna a reinkarnációs bejegyzés alá.

bananajoe 2011.02.24. 15:25:32

Értem, csak már tettem fel ilyen régi bejegyézsnél kérdést és senki nem válaszolt rá, azt hittem azokat nem nézi már senki.

b_alin 2011.02.24. 15:49:20

Én nem értek a művészethez, de van egy erős érzés a szívem mélyén hogy a pöcsmutogatás nem az.

emjé 2011.02.24. 18:51:56

Csak érdekességként: Az előbb néztem a Mezzo-n Haendel Cleopatra-ját. Akadnak ott érdekes rendezések, de eddig ez volt a csúcs. A kb. háromszázötven éves operát az amúgy világhíres Natalie Dessay fedetlen fél cicivel - a másikat is csak némi tüll takarta - énekelte végig egy színházi díszletraktárnak berendezett színpadon Viszont igaz, hogy Caesar nem mutogatta a pöcsét. Szóval Alföldi nem egyedi eset...

Alienexperiment 2011.02.24. 20:05:38

Az 50-es, 60-as években kezdődött az ÚGYNEVEZETT (francia és olasz) művészfilmekkel, amik nem szóltak semmiről, de volt benne 1-2 jelenet nőkkel, ruha nélkül, és erre rámozdult az egész világ, főleg amerika, ott hatalmas karriert futottak be ezek a főleg zsidó "művészek". Ebből nőtt ki a pornóipar, meg a média-manipulációs technikák, ugyanis pl. az USÁban soha nem indulhatott volna el, a hagyományoktól idegen volt. (puritánok) Az összes degenerált "művészet" központja a francia-olasz régió, azt nem tudom, hogy miért, (sok a zsidó?) de onnen terjedt szét, mint a pestis. (milyen meglepő, hogy alföldiroberta buzi is, meg zsidó is, ebben tehetségesek) Alienexperiment

emjé 2011.02.24. 21:40:17

Jut eszembe, puritánok... Két zsidó beszélget a művészetről: -Mondja, kedves Kohn, és melyik a kedvenc operája? -Ugyan Grühn, melyik volna? Hát a Puritánok. -Aztán miért épp az ? -Abban a keresztények gyilkolják egymást, és egy zsidó írta hozzá a muzsikát, a Meyerbeer... Na, szóval mielőtt a nagy puritanizmus miatt remegve fosnám le a bokámat, az ugye nem volt idegen a "hagyományoktól", hogy milliószám irtsák ki a lenyúlt ingatlan jogos birtokosait?

catsword 2011.02.24. 22:28:25

Lesz valamikor írás, vagy csöndben megvárjuk, míg 2012 lesz? :)

Alienexperiment 2011.02.25. 00:24:01

Én a puritán vallásra gondoltam, meg azokra, akik Európából elmenekültek (amerikába), mert itt nem hagyták őket élni, a nagyobb szabadság, államtól független élet reményében. (ott azért egy darabig úgy élhettek a telepesek , hogy nem volt KÖZPONTI HATALOM, ami naponta beleugatott volna az életükbe, egymással kellett megszervezni az életüket, nem az állammal, adó nem létezett, magadnak dolgoztál) Nem lehetne valami elemzés a médiáról, pl. 2001 előtti és az utáni filmek (törésvonal) , esetleg különleges helyek és különleges festmények: Denveri Nemzetközi Reptér, és amit most láttam: BANK OF AMERICA központi épületében található freskók: http://vigilantcitizen.com/?p=5638 (mit akarnak ezek a vakolók, tényleg tudnak valamit a jövőre nézve, vagy csak zavaros, okkultista idióták?) Alienexperiment

M.A. 2011.02.25. 10:39:12

"Ebből nőtt ki a pornóipar" - a pornóipar az 1910-es években indult el, a '70-es évekre a házi videólejátszók megjelenése tette tömegcikké.

Rics 2011.02.25. 18:26:46

Tudom, hogy nem ide tartozik, de már úgyis elkanyarodtunk. Azt hiszem, hogy az arab világban zajló események igazolják a Blog vonatkozó részeit. Szerintem a helyzet nem fog jobbra fordulni. És előbb-utóbb háború lesz. Inkább előbb. Bocs az offért, scak most néztem ma még a híreket.

Alienexperiment 2011.02.25. 18:53:48

MA, rosszul tudod, a széles néptömegek részére semmi nem volt az 1910-50-es években, (képek maximum) én nem arról beszélek, hogy létezett-e, hanem, hogy elérhető volt-e. Nagy különbség. Az érdeklődést mérték le a "művészfilmekkel", utána indult be. (előtte még a törvényi hátterét is rendezték, mert az sem volt!) A videotechnika már a mozi után jött, be is csődölt a drágább mozi. (mármint pornómozi, fimre nem is forgattak utána, videomozivá alakultak át) Alienexperiment

Inlakesh 2011.02.25. 19:06:56

Amúgy Rics kommentjéhez még annyit, hogy szerintem az araboknál most tapasztalható forrongás valahogy kapcsolódik a jotengrit hét tevéjéhez és a félhold csillogásához. Aztán persze lehet tévedek. Remélem M.A. mielőbb megoldja a technikai problémát, mert már nagyon kiváncsi vagyok az előadásra.

2012 2011.02.25. 19:16:32

A nyirkai jóslatról nem esett szó az előadáson... De mi elég bizonytalanok vagyunk azt illetően, hogy az hiteles-e. Vannak más nyomai is annak, hogy a Jotengrit politikai célokat is szolgált a hiteles forrásgyűjtés mellett. (Pl. finnes hangzású nevek.)

Rics 2011.02.25. 19:28:06

Én még annyit szeretnék kérdezni, hogy a lázongásokról szóló információk felsőbb helyekről érkeztek?

Inlakesh 2011.02.25. 20:50:37

Tegyük fel, hogy a nyirkai jóslat hiteles... A kérdés számomra az, hogy miért olyan rövid a vége? Miért nincsen kifejtve részletesen a jövőbeni történések menete? Hogy lehet az, hogy az előző néhány kormány legalább olyan részletesen van jellemezve a jóslatban, mint a jóval fontosabb közeljövő eseményei? - Ráadásul ezeknek az eseményeknek a bekövetkezése bármelyik pillanatban lehetséges a jóslat szerint. Valahogy nem áll össze a kép. Ha hiteles a jóslat, akkor miért tűnik a legfontosabb rész finoman szólva is ködösnek? Elképzelhető, hogy az a bizonyos őstengerek istene egy lemúriai szellemcsalád tagja, aki viszont valmilyen okokból nem képes pontosan megmondani a mostani zűrös idők végkimenetelét?

2012 2011.02.25. 20:57:39

Na ezek miatt van nekem olyan érzésem, hogy ez kamu. A mátrixban is az orákulum a jóslatokon keresztül manipulált mindenkit.

Inlakesh 2011.02.25. 21:16:47

Az tény, de az orákulum legalább a jó oldalon állt. Ezt viszont nem tudhatjuk a jóslat készítőjéről. (legyen akár egy szélhámos, vagy valamilyen magasabb szinten lévő szellemcsalád tagja) Ha már orákulum, akkor javaslom, hogy tűzzük napirendre a mátrix megtárgyalását is. Valahogy az az érzésem a filmmel kapcsolatan, hogy többre hivatott, mint egyszerűen csak szórakoztatni.

2012 2011.02.25. 21:29:08

Április 19-én tartok előadást a trilógiáról.

matkom 2011.02.25. 22:10:26

2011. február 25. 20:50:37 Inlakesh: Azért rövid a vége, mert nem magyar gondolkodást tükröz. Jellemző példa: 2004-ben meghívást kaptunk egy müncheni kiállításra. Meghívónk - csupa jó szándéktól vezérelve - neten elküldte az útvonaltervet, ami kinyomtatva két-három A/4-es ívet tett ki. Indulási helyszínünktől Hegyeshalomig minden helységet aprólékosan megemlített. Az utolsó lap utolsó néhány sora pedig: Wien -Salzburg - München...:-)

newman 2011.02.25. 22:17:19

Ha már Mátrix: http://kataklizma.info/2011/02/11/piros-vagy-kek-a-matrix-c-film-elemzese Pont ma este néztem végig Géczy Gábor elemzését a trilógia első részéről. Aki még nem látta annak ajánlom. üdv: Laci

2012 2011.02.25. 22:40:48

Eléggé felszínes, pont ez az elemzés győzött meg arról, hogy erre szükség van.

newman 2011.02.25. 23:14:54

Igen, főleg azért mert a történet nem ér véget az első résznél. A 2. részben az "építésszel" folytatott eszmecsere is megérne egy misét. Kb 20szor néztem végig azt a pár percet de még mindig nem világos. Vagy a 3. rész vége az építész és az orákulum párbeszéde: - "Mi lesz a többiekkel? "Szabadon elmehetnek" Ezeket a részeket sem értem még igazán. Remélem kapok akkor válaszokat mert elég sok kérdés van bennem a trilógia kapcsán (is). Az eddigi előadásaid nagyon tartalmasak voltak. Csak így tovább és jó munkát! Laci

Alienexperiment 2011.02.25. 23:34:22

Szabadon elmehetnek: haláluk után újjászülethetnek valahol máshol?, lehet, hogy ez az összes vallás (helyi folklór) mondanivalója is, ha elég ügyes vagy, már nem kell IDE visszajönnöd. (a tojásfejűek, meg egyszerű turisták, idejárnak tanulmányozni a bennszülötteket) Ami tényleg kérdés, hogy miért "jönne" ide bárki, egy ennél jobb helyről? (küldetés, büntetés, kaland?) Alienexperiment

prágagyár 2011.02.26. 12:34:55

Alien, a filmekkel kapcs csak nem Fellinire, Truffautra meg Godardra gondolsz? Amúgy az erotikus filmek körülbelül egyidősek a mozival. Nemhogy a 10es években, de az 1890es években is voltak már erotikus filmek. Pornók meg 1968 óta vannak, amióta az ifjúság lázadását kilóra megvették az utolsó morzsáig. A nyirkai jóslatnak van egy erős mához-szóló íze. Olyan dolgok felett siklik el, amik a maguk idejükben igen nagy jelentőséggel rendelkeztek, ám mára javarészt kikoptak a köztudat emlékezetéből. A jelen aktuálpolitikai viszonylatokba viszont olyan részletességgel megy bele, ami már-már zavarbaejtő. Szerintem valami posztposztmodern netbűvölés lehet. :)

st.anger 2011.02.26. 16:41:43

"A Yotengrit Egyház főbácsájának 4.sz internetnyilatkozata A NYIRKAI JÓSLAT terjesztőinek, kommentátorainak Sajnálattal észleltük, hogy a NYIRKAI JÓSLAT ami a Yotengrit 2.című könyv része, forrás megjelölés nélkül, nem elkülönített kommentátorokkal, a szerzői jogokat semmibe véve forog közkézen. Emögött anyagi haszonszerzés szándéka, vagy szélsőséges politikai célok, esetleg a Yotengrit mozgalom lejáratásának szándékai feltételezhető. Tájékoztatjuk e fórumokat hogy a továbbiakban akár jogi eszközökkel és anyagi kártérítés igényével is fellépünk! A Nyirkai Jóslat jogdíjával kapcsolatos kérdéseket elintézhetik az alábbi e-mai címen: Máté Imre nyirkaijoslatjogdij@gmail.com" na kérem ez a nyirkai jóslat!

marioatreides 2011.02.26. 16:59:38

Ok, akkor már tudjuk, hogy ki a jóslat szerzője. (Tán csak nem Lapkumánja főtáltos ügyvédjével fog meggyűlni a bajunk a bíróságon?)

prágagyár 2011.02.26. 17:45:14

"Emögött [b]anyagi haszonszerzés szándéka[/b], vagy szélsőséges politikai célok, esetleg a Yotengrit mozgalom lejáratásának szándékai feltételezhető." Uramteremtőm, irgalmazz lelküknek! :D:D:D:D:D

catsword 2011.02.26. 20:07:00

"Ami tényleg kérdés, hogy miért "jönne" ide bárki, egy ennél jobb helyről? (küldetés, büntetés, kaland?)" - Csak :))))

emjé 2011.02.26. 20:42:42

Nemtom mire a hiszti. A www.yotengrit.com/hu/ olyan hivatalosan hangzik, hogy csak na. Az egész jóslat megtalálható rajta mindennemű retorzió kilátásba helyezése nélkül. Ja, és ez külön tetszik: "Emögött anyagi haszonszerzés szándéka,..." Tessékmondani, hogyan...:-)???

marioatreides 2011.02.26. 21:10:01

További érdekesség, hogy ezen a videón 3:14-től látható sátor teljes egészében valami lapp cuccnak néz ki: http://www.youtube.com/watch?v=5MsPAHLjAhI Felismerhetőek egyes nagyon ősi motívumaink (pl. kör-kereszt az oltáron), de az egész mintavilág szögletesítve, merevedve van, hiányzik belőle a magyar hagyomány terjengő, szétágazú, burjánzó életszerűsége - ebben a különbségben tetten érhető egy szerves, életcentrikus, pulzáló mérsékelt égövi kultúra észak felé, az örök hideg világa felé terjedés közbeni szórványosodó lokalizálódása. Ráadásul ezek a nevek: Yotengrit, Ukku, Lápkumánja... Minél többet hallok erről az irányzatról, annál ellentmondásosabbnak érzem.

seh 2011.02.27. 00:03:01

És mi a helyzet az Arvisurák azon részével, ahol az amerikai őslakosokat vagy a kontinenst (rég olvastam, nem tudom pontosan idézni, és nincs kéznél egy példány, hogy utána tudjak nézni, így elnézést kérek a hibákért) az Indijó-om megnevezéssel illetik. M.A. tudom, hogy hideglelésed van a tankönyvekben tanított dolgokkal kapcsolatosan, de azt tanították réges régen az iskolában, hogy az "indián" megnevezés tévedésből történt, mivel Kolumbusz azt hitte, hogy Indiában kötött ki. Az Arvisurák pedig régebbiek, mint az úgynevezett Amerika felfedezése, nem beszélve arról, hogy Kolumbusz pontosan tudta, hogy hova ment, pontosan tudta, hogy mit akart, az, hogy összetévesztette az ameriaki őslakosokat az indiaiakkal, az kamu. És mégis ezzel a kamu-névvel nevezik meg az ameriaki indiánokat az Arvisurákban. Még a legelején, a teremtésnél. Akárhogy is történt, ellentmondás van. Erről valaki tud-e mondani valamit? Mármint az Arvisurák hitelességéről?

M.A. 2011.02.27. 09:24:50

Az Arvisurákat a XX. században írta egy ózdi kohász, ezt azért figyelembe kell venni. Kétségkívül médiumként működött valamilyen magasabb szellemi hatalom számára; dehát az Arvisurák kézirata nyolc köbméter, kizártnak tartom, hogy minden száz százalékosan átjött információ legyen. Ilyen médium nincs a földön. Az "indián" elnevezésről meg csak annyit, hogy az "Amerikáról" meg azt tanítják, hogy Amerigo de Vespucci ígymegúgy (kíváncsi vagyok, egyáltalán létező személy volt-e), holott észak-amerikai indián nyelvekben Merigának hívják azt a csillagot, ahonnan az indiánok szellemi értelemben származtatják magukat (mint a magyarok meg a Szíriusz érdekes esete).

2011.02.27. 10:53:01

Onnantól kezdve hogy bizonyos emberek önkényes jogot formálnak a jóslatra és terjesztésére (ami lehet hogy csak azért van hogy minél jobban feltüzelje a böngésző népeket és terjesszék mindenhol) valóban el kéne gondolkozni hogy hiteles-e...

seh 2011.02.27. 11:33:38

Leírva valóban huszadik századi, de a szájhagyomány annál régebbi. Itt láttam én az ellentmondást. A Merigáról még azt is olvastam, hogy egyik törzs és a törzs nyelvének is ez volt a neve. Így már inkább helyibb vonatkozásó a név és hitelesebb is.

M.A. 2011.02.27. 11:50:07

Nem tudok róla, hogy az Arvisuráknak bármiféle szájhagyomány-alapja lenne. Az a Yotengrit.

seh 2011.02.27. 12:14:10

Még a legelején említi, amikor Paál Zoltán találkozik azzal a pasassal, aki elmondja neki a dolgokat. És az a pasas azt mondja, hogy ő is úgy hallotta, és hogy ez évszázadok óta így megy, mindig kiválasztanak egyet, aki őrzi, majd továbbadja a hagyományt. Valahol utána nézek, hogy nem keverem-e valami mással, de úgy emlékszem, hogy az Arvisurákban van.

seh 2011.02.27. 12:23:38

Megtaláltam a Wikipédián. "Paál találkozása az Arvisurával 1944. decemberében munkaszolgálatra behívták és többedmagával Németország felé irányították. Egy ötvenfős szovjet ejtőernyős partizáncsoport, akik akkoriban a Sajó és Vág vidékére érkeztek, Paál Zoltánt (véletlenszerűen) e menetből megszöktették. E partizáncsapat egyik fiatal huszonéves tagja volt Szalaváré Tura, akinek nagyapja történetesen a manysi fősámán unokája volt. Tura a szlovákiai hegyek közötti bújdosás során mesélt Paál Zoltánnak először az Arvisurák létéről. Tura ekkor kvázi átadta Paál-nak az Arvisurák világlátását, majd egy rögtönzött medvetoron őt ősi hagyomány alapján beavatta. Tura kiválasztottnak nevezte Paál Zoltánt, aki hevesen tiltakozott minden efféle dolgotól. Eztán mindketten német fogságba estek, túlélték Drezda bombázását is, majd valahogyan hazakeveredtek, ám Tura nem sokkal később Szombathelynél egy bombatámadásban Paál Zoltán karjai között meghalt." Rosszul fogalmaztam, de a lényeg így is megvolt.

M.A. 2011.02.27. 12:35:50

Hol van itt a szájhagyomány útján való tanítás? Pláne egy manysi fősámán unokája? Beavatást kapott, hogy aztán leírhassa, amit küldenek rajta keresztül. Ebből a szempontból mindegy, hogy manysi, indián vagy japán a beavatód.

emjé 2011.02.27. 14:08:23

Véleményem szerint a sztálini (judeobolsevik) propagandagépezet nem csak a Pravdát, a terrort, a koncentrációs táborokat, a Csekát/GPU-t stb... használta fel céljai elérése érdekében, hanem okkult eszközökkel is operált - ilyen volt pl. Szalaváré Tura, majd a 'beavatott', írómédiummá lett Paál Zoltán munkássága is. Diszkrét bája a dolognak, hogy míg az Arvisurát az úgynevezett nemzeti oldalon őstörténeti dokumentumként tartják nagy becsben, addig nem felejtkeznek el a Habsburgok által finanszírozott Hunsdorfer-féle, máig akadémiai szinten elismer finnugrászatot folyamatosan szidalmazni.

Alienexperiment 2011.02.27. 14:10:58

Halleluja, Ámen! Sokra megyünk vele, főleg, ha eddig az összes átadásnál torzult a tartalom, ma meg már hamisítványok és hazugságok tömkelege is kering. Egyszeűbb lenne valamilyen műszaki cucc "átadása" (elvi, leírás) amiből NEM LEHET fegyvert barkácsolni, és mindjárt előrébb lennénk, főleg, hogy ezzel egyúttal meglenne a bizonyíték is a csenelinges információátadásra, a jószándékú magasabbrendűektől. Alienexperiment

M.A. 2011.02.27. 14:18:09

Ha az összes átadásnál torzult a tartalom, hogy hozzák át az áthozógép kapcsolási rajzát? :D (Költői kérdés...) emjé, mire alapozod, hogy az Arvisurák kommunista hamisítvány? (Mondjuk azon kívül, hogy a saját világképeddel nem illik össze.)

emjé 2011.02.27. 14:54:13

"kommunista hamisítvány" Írtam volna ilyet? Okkult eszközök egyebek közti használatáról beszéltem. Mint ahogy Hitler is nem kevés kalóriát feccelt az okkultistákat, parafenoméneket és egyebeket egybegyűjtő ANENERBE-be, és mint ahogy a mai nagyhatalmak is szívesen és eredménnyel alkalmaznak okkult technikákat, természetesen az ismert eredetű bolsevizmus is élt vele. Egy félrevezető dokumentum nem feltétlenül úgy készül, hogy néhány megátalkodott esténként egy koncepció mentén nekiáll körmölni. Ha én csinálnám, beavatás címén egy arra alkalmas illető nyakába akasztanék egy szószátyár entitást, aztán hozzanak össze egy raklap ánégyest.

Inlakesh 2011.02.27. 15:01:18

"Egyszeűbb lenne valamilyen műszaki cucc "átadása" (elvi, leírás) amiből NEM LEHET fegyvert barkácsolni, és mindjárt előrébb lennénk" Egy dolgot mutass nekem, amiből a leleményes ember ne tudna fegyvert készíteni... :D

st.anger 2011.02.27. 17:27:29

úgy tudom egyébként, hogy ezt a máté imrét a cocialisták is kitüntették a finnugribugrizmus kutatásában (vagy mifene) elért jelentős eredményeiért. hogy még a módszerváltás előtt-e vagy utána, arra már nem emlékszem.

Alienexperiment 2011.02.27. 20:30:42

M.A. lehet, hogy egy 1 db A4-es lapon elférő elvi blokkvázlatot egyszerűbb lecsenelingelni, mint 100ezer oldalt? Nehéz kérdés, hogy miből nem lehet fegyvert készíteni, (ezt rábíznám a magasszintű létformákra, biztos tudnak rá választ) de ma amikor mikrohullámú fegyverek meg hagyományos fegyverek ilyen számban és minőségben vannak, éredemes-e valami olyanból elkezdeni fegyvert barkácsolni, ami nem arra készült? Pl. VÍZBONTÁS nem elektrolízissel. (ebben a másfajta elektromosság felhasználása a kulcs, nyilván LEHETSÉGES belőle fegyvert készíteni, pl. mint a Stargate ZAT gun, de az alig jobb, mint a hagyományos gépfegyverek, sőt konkrét harcban sokszor rosszabb, tehát minek erölködni, viszont a bontóval termelt H2 és O2 az kompletten helyettesítheti az olajat, meg a gázt, és szennyezésmentes! Ebben ez ver mindent, míg fegyverként aligha. Alienexperiment

newman 2011.02.27. 20:41:12

Nem tudom láttátok-e Born Gergely előadását: http://www.magyartaltos.info/index.php/tar/49-born-gergely/510-born-gergely-arvisura-eloadas Bennem elég sok kétséget támasztott az Arvisúrával kapcsolatban. Laci

st.anger 2011.02.28. 18:39:45

átlépted a 6 hetes lélektani határt :)

Alienexperiment 2011.02.28. 20:27:18

Itt egy A4-es blokkvázlat: (fasiszta olasz tudósok kis csoportja kapta meg, és máris összeraktak egy "hidegfúziós" cuccot, ami több, mint 20-szoros hatásfokkal tud vizet melegíteni. Gázkazán, elektromos vízmelegítő tudna működni a mai árak 10-edéből, alig várom, hogy a boltokba kerüljön.) Itt a hír:(2011 január 24. valahogy a magyar híradókba nem bírt bekerülni, nem is értem miért) www.eetimes.com/electronics-news/4212428/Italian-scientists-claim-cold-fusion-success?pageNumber=1 itt a sajtótájékoztató, angol felirattal: www.youtube.com/watch?v=L4JUJhkpc3I&feature=related Alienexperiment

teGergő 2011.05.15. 12:56:25

Prolitápos értelmezésben érdekesen hangzik: "MINDEN NAPI KENYERÜNKET add meg ma..." :P